دوره و شماره: دوره 23، شماره 4، بهمن 1391 
تأثیر پایگاه اجتماعی- اقتصادی بر اقتدارگرایی

صفحه 67-84

نصراله پورافکاری؛ بهزاد حکیمی نیا؛ آرش حیدری؛ شهروز فروتن کیا


تحلیلی بر وضعیت کودکان خیابانی و کار در شهر اصفهان

صفحه 85-102

سیدعلیرضا افشانی؛ عباس عسگری ندوشن؛ محمد حیدری؛ محمد نوریان نجف آبادی