مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
1. بررسی عوامل مؤثر بر شادی دانشجویان با تأکید بر مشارکت اجتماعی

محمد حسین پناهی؛ حمید دهقانی

دوره 23، شماره 3 ، پاییز 1391، صفحه 1-18

چکیده
           پژوهش حاضر، در پی آن بود که به بررسی عوامل مؤثر بر شادمانی دانشجویان با تأکید بر مشارکت اجتماعی بپردازد. با استفاده از نظریات موجود یک چارچوب نظری تلفیقی تدوین و بر اساس آن فرضیه‌هایی مطرح شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه­ دانشجویان دانشگاه‌های علامه طباطبایی و صنعتی امیرکبیر هستند که از آن، نمونه‌ای به حجم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
2. بررسی نگرش دانشجویان پیرامون پیامدهای فرهنگی – اجتماعی و فردی – خانوادگی افزایش پذیرش داوطلبان زن در آموزش عالی

محمدجواد لیاقتدار؛ مرضیه نوروزی لرکی

دوره 23، شماره 3 ، پاییز 1391، صفحه 19-36

چکیده
         هدف این پژوهش، بررسی پیامدهای فرهنگی – اجتماعی و فردی – خانوادگی افزایش پذیرش داوطلبان زن در آموزش عالی بوده است. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه‌ آماری شامل دانشجویان دانشگاه‌های شهید بهشتی و علامه طباطبایی تهران، بوعلی سینا همدان و شهید چمران اهواز بودند که از طریق روش نمونه‌گیری طبقه ای متناسب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
3. فراتحلیل مطالعات و تحقیقاتِ جنسیت و سرمایه اجتماعی

خدیجه سفیری؛ ذبیح اله صدفی

دوره 23، شماره 3 ، پاییز 1391، صفحه 37-74

چکیده
           هدف از این پژوهش رویکردی جامعه شناختی به بررسی نقش و ارتباط جنسیت با سرمایۀ اجتماعی و مؤلفه‌های آن ، در چهارچوب نظریه پردازانِ سرمایه اجتماعی است . روش تحقیق : با توجه به روش کمی ترکیب پژوهش‌ها؛ یعنی روش فراتحلیل ، در هر پژوهش دو مطلب ] سطح معناداری ( significant Level )/ اندازه اثر ( Effect size ) [ باید استخراج و ثبت شوند . بنابراین، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فرهنگ
4. بررسی تاثیرات مصرف رسانه ای بر هویت اجتماعی دانشجویان دانشگاه اصفهان

حسین هرسیج؛ رضا محموداوغلی؛ امید عیسی نژاد؛ محمودرضا رهبرقاضی

دوره 23، شماره 3 ، پاییز 1391، صفحه 75-92

چکیده
            هدف از نگارش این مقاله، بررسی رابطه میان تاثیرات مصرف رسانه ای بر روی هویت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان است. دانشجویان به لحاظ کاربرد ابزار رسانه‌ای در معرض تغییرات هویتی وسیعتری هستند که رفتار، کردار، طرز پوشش، مدگرایی و نوگرایی آنان، این تغیرات هویتی را نشان می دهد. درک بهتر تاثیر رسانه های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
5. بررسی تأثیر برخی عوامل فرهنگی- اجتماعی بر بهزیستی کارمندان سازمان های شهر کرمان

سعیده گروسی؛ فاطمه انجم شعاع

دوره 23، شماره 3 ، پاییز 1391، صفحه 93-122

چکیده
             سابقه طولانی بحث در مورد تعریف و عوامل مؤثر بر بهزیستی، و همچنین، حجم عظیم پژوهش‌های علمی، در چند دهه اخیر در زمینه شادی و بهزیستی، نشان دهنده اهمیت این موضوع است. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه میان باور به دنیای عادلانه و عدالت سازمانی ادراک شده با بهزیستی کارمندان در شهر کرمان بوده است.باور به دنیای عادلانه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
6. مطالعه جامعه شناختی گرایش به زیبایی با عمل جراحی پلاستیک و عوامل مرتبط با آن (مورد مطالعه: زنان و دختران 64-16 ساله شهر تبریز)

محمد عباس زاده؛ فرانک اقدسی علمداری؛ موسی سعادتی؛ مرتضی مبارک بخشایش

دوره 23، شماره 3 ، پاییز 1391، صفحه 123-140

چکیده
     در دهه اخیر، توجه خاصی به موضوع‌های پزشکی در قالب جامعه شناسی پزشکی شده است، یکی از این موارد مهم، زیبایی با عمل جراحی پلاستیک است. از آنجا که در جامعه امروز به علل متعدد و تأکید بر بعضی استانداردهای زیبایی(خواه درست و خواه نادرست)، وضع ظاهر از اهمیت فوق العاده ای برخوردار شده است، بسیاری از افراد هر رنج و سختی را به خاطر آن، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فرهنگ
7. گرایش به حجاب و سبک‌های متفاوت زندگی مطالعه موردی: زنان شهر شیراز

بیژن خواجه نوری؛ علی روحانی؛ سمیه هاشمی

دوره 23، شماره 3 ، پاییز 1391، صفحه 141-166

چکیده
             داشتن پوشش مناسب، بخصوص در مجامع عمومی، یکی از دغدغه‌های جوامع دینی بخصوص جامعه‌ اسلامی ایران است. عدم گرایش به حجاب مناسب و منطبق با هنجارهای اسلامی، از مسائل امروزین جامعه محسوب می‌شود. این تحقیق بر آن بوده است که با رویکردی جامعه‌شناختی گرایش به حجاب و عوامل تأثیرگذار بر آن را بررسی کند. با استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
8. بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با اعتماد اجتماعی دبیران مقطع متوسطه آموزش و پرورش شهرستان مرند

محمدباقر علیزاده اقدم؛ محمود علمی؛ عبدالحسین ملکوتی دیزج یکان

دوره 23، شماره 3 ، پاییز 1391، صفحه 167-184

چکیده
              اعتماد اجتماعی یکی از مهمترین مفاهیم علوم اجتماعی است که وجود آن تبادل اجتماعی را تسهیل کرده، برای ارتقای عملکرد سازمانی، امری حیاتی به شمار می‌رود. تحقیق حاضر با هدف بررسی اعتماد اجتماعی دبیران مقطع متوسطه‌ آموزش و پرورش شهرستان مرند انجام شد. در چارچوب نظری پژوهش حاضر، از تئوری‌های عقلانی، کنش معقول ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
9. بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به وندالیسم(خرابکاری) در بین دانش آموزان دبیرستانی شهر یاسوج

اصغر میرفردی؛ سیروس احمدی؛ زهرا نیکخواه

دوره 23، شماره 3 ، پاییز 1391، صفحه 185-206

چکیده
      وندالیسم، پدیده ای ملموس و در عین حال، واقعیتی تلخ و گریزناپذیر است که به عنوان یکی از نمودهای زندگی اجتماعی در جامعه مدرن و ماشینی حضور دارد. وندالیسم از نظر جامعه‌شناختی به مفهوم داشتن نوعی روحیه بیمارگونه به کار رفته است که بیان‌کننده تخریب اموال و تأسیسات عمومی است. پژوهش حاضر به بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
10. بررسی عوامل جامعه شناختی مؤثر بر وندالیسم (مورد مطالعه: دانش آموزان دبیرستانی شهر اهواز)

اسلام حیدری؛ مهربان پارسامهر؛ مهربان پارسامهر

دوره 23، شماره 3 ، پاییز 1391، صفحه 207-229

چکیده
          هدف: پژوهش حاضر، پیرامون بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر وندالیسم میان دانش‌آموزان دبیرستانی ناحیه دو شهر اهواز انجام شده است. داده های این تحقیق با روش پیمایشی از نمونه‌ای با حجم 376 نفر جمع آوری شد که از جمعیت 17056 نفری دانش آموزان پسر و دختر دبیرستانی ناحیه دو شهر اهواز به شیوه نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب ...  بیشتر