مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
1. بررسی عوامل آموزشگاهی و تأثیر آن بر کجرفتاری

سعید معیدفر؛ حسین مقیمی اسفندآبادی

دوره 23، شماره 2 ، بهار 1391، صفحه 1-20

چکیده
  یکی از مهمترین کارکردهای مدرسه، جامعه‌پذیری دانش‌آموزان است که نبود آن، به کجرفتاری دانش آموزان خواهد شد. هدف اصلی مقاله‌ حاضر، بررسی عوامل و مؤلفه‌های مدرسه و تأثیر آنها بر کجرفتاری دانش‌آموزان است. چهارچوب نظری تحقیق، ترکیبی از نظریه‌های فشار عمومی اگنیو (1992)، پیوند اجتماعی هیرشی (1969) و پیوند افتراقی ساترلند (1939) و با کنترل متغیر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فرهنگ
2. بررسی فرهنگ کار و عوامل اجتماعی موثر بر آن

سیروس احمدی

دوره 23، شماره 2 ، بهار 1391، صفحه 21-40

چکیده
            پژوهش حاضر به بررسی فرهنگ کار و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن در بین کارکنان بزرگترین سازمان خصوصی کشور، دانشگاه آزاد اسلامی پرداخته است. روش به کار رفته در این پژوهش، روش پیمایشی است. جامعه‌ آماری تمام کارمندان دانشگاه‌های آزاد منطقه یک هستند که از میان آنها 481 نفر به عنوان نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فرهنگ
3. عوامل مؤثر بر دوستی دختر و پسر در بین جوانان شهر شیراز با تأکید بر فرآیند جهانی‌شدن

بیژن خواجه نوری؛ مریم السادات دل آور

دوره 23، شماره 2 ، بهار 1391، صفحه 41-64

چکیده
           از آنجا که دوستی دختر و پسر پیش از ازدواج می‌تواند نهاد خانواده را با مخاطره روبه رو سازد، لذا این روابط یکی از مسایل مهم جوامع مختلف، به ویژه جامعه اسلامی که دستورهای مؤکدی برای این نوع روابط وضع شده است. این تحقیق ضمن بررسی مطالعات انجام شده‌ تجربی و پیشینه‌ نظری روابط دوستی به بررسی رابطه‌ دوستی با جنس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی خانواده و جنسیت
4. بررسی کیفی شکاف نسلی ارزشی بین مادران و دختران در مشهد با تأکید بر ارزش‌های دینی

علی ربانی خوراسگانی؛ عاطفه محمدزاده یزد

دوره 23، شماره 2 ، بهار 1391، صفحه 65-88

چکیده
        هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی شکاف نسلی ارزشی بین مادران و دختران با تأکید بر ارزش‌های دینی در شهر مشهد است. جامعه‌آماری مادران و دختران در شهر مشهد را در بر می‌گیرد که بر اساس سرشماری سال 1385، 1203476 نفر بوده‌اند . از میان دختران جوان 18 تا 29 ساله و والدین‌ آنها 30 نفر به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. روش تحقیق، کیفی بوده، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
5. مطالعه جامعه شناختی خشونت میان­فردی: آزمون تجربی نظریه نظارت اجتماعی

مهربان پارسامهر؛ محسن سعیدی مدنی؛ فائزه دیوبند

دوره 23، شماره 2 ، بهار 1391، صفحه 89-108

چکیده
       خشونت رفتاری است که با هدف آسیب رساندن به دیگری سر می­زند و رفتارهایی، از قبیل تحقیر و توهین، تجاوز، ضرب و جرح، تخریب و قتل را شامل می­شود. امروزه شکل­های مختلف خشونت به یک مسأله اجتماعی رو به رشد و بخشی از رفتار عادی روزمره تبدیل شده است. تحقیقات گوناگون نقش متغیرهای اجتماعی را در بروز انواع رفتارهای انحرافی از جمله ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
6. توزیع امکانات و خدمات شهری بر اساس عدالت اجتماعی (مورد شهر یاسوج)

مجید تیربند؛ مهری اذانی

دوره 23، شماره 2 ، بهار 1391، صفحه 109-138

چکیده
           انجام مطالعات شهری با دیدگاه عدالت اجتماعی در سال‌های اخیر به عنوان یکی از رویکردهای مهم شناخته شده است. در این رویکرد به شاخص‌های مختلفی پرداخته می‌شود که میزان دسترسی به خدمات شهری و ارزش افزوده زمین، از جمله مهمترین آنهاست. یکی از روش‌های بهینه ارائه خدمات برای تحقق این امر، تقسیم یک شهر به عنوان یک سیستم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. بررسی رابطه توسعه پایدار اجتماعی و سرمایه اجتماعی نمونه : ساکنان محله غیررسمی شمیران نو

محمدعلی شفیعا؛ سعید شفیعا

دوره 23، شماره 2 ، بهار 1391، صفحه 139-164

چکیده
    توسعه شهرها و تمرکز منابع در نقاط محدود، زمینه ساز جذب جامعه بشری به این پهنه‌های انسان ساز شده است. نیاز اقشار کم درآمد به مسکن شهری، باعث افزایش تقاضا برای بازار غیررسمی مسکن شده و اسکان غیررسمی نوعی از سکونت در شهرها را پدید آورده است. مشکلات فراوان این سکونتگاه‌ها برای توسعه پایدار شهری، مدیران شهری را به فکر تغییراتی در این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
8. بررسی رابطه بین نفوذ اجتماعی مدیران گروه و تعهد سازمانی هیات علمی از دید اعضای هیات علمی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

وحیده صیادزاده؛ علی سیادت؛ عبدالرسول جمشیدیان

دوره 23، شماره 2 ، بهار 1391، صفحه 165-178

چکیده
     نظریه نفوذ اجتماعی از سوی تعدادی از متخصصان در رشته ارتباطات از پذیرش گسترده‌ای برخوردار شده است. یکی از دلایل جاذبه این نظریه، نگرش صریح آن به گسترش ارتباطات است. این پژوهش بر اساس چارچوب نظری یوکل(2002) انجام شده است. هدف از پژوهش حاضر"بررسی رابطه بین مؤلفه‌های نفوذ اجتماعی مدیران گروه و تعهد اعضای هیات علمی " از دید هیات علمی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
9. فشار هنجار تعهد اجتماعی درایران

علی یوسفی؛ مارینا فرهودی زاده؛ مرضیه لشکری دربندی

دوره 23، شماره 2 ، بهار 1391، صفحه 179-192

چکیده
     تعهد اجتماعی حاکی ازهم ذات پنداری و وابستگی عاطفی فرد با جامعه است. این تعهد متضمن ترجیح نفع جمعی بر نفع فردی (تعهدپذیری) و قبول انتظارجامعه برای گذشتن از نفع فردی (فشارهنجاری) است. تحلیل ثانویه داده‌های پیمایش انسجام اجتماعی در ایران نشان می‌دهد که 64.6 درصد از ایرانیان تعهدپذیر اجتماعی‌اند و در دوراهی نفع جامعه- نفع خود، نفع ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
10. احساس مسؤولیت فردی و اجتماعی، دیگرخواهی و اعتماد اجتماعی مطالعه نوجوانان شیراز

مریم سروش

دوره 23، شماره 2 ، بهار 1391، صفحه 193-211

چکیده
          این مقاله به بررسی رابطه میان احساس مسؤولیت فردی و اجتماعی، اعتماد اجتماعی و رفتارهای دیگرخواهانه در میان نوجوانان 19-15 ساله ساکن شیراز پرداخته است. نمونه تحقیق شامل 391 نفر از نوجوانان بوده که به پرسشنامه پاسخ داده‌اند. سنجه‌های تحقیق پس از بررسی اعتبار صوری بر اساس آلفای کرونباخ ارزیابی پایایی شدند. مسؤولیت پذیری ...  بیشتر