مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
1. پژوهشی دربارۀ بی تفاوتی اجتماعی در ایران (مورد پژوهش: شهروندان تهرانی)

علیرضا محسنی تبریزی؛ مجتبی صداقتی فرد

دوره 22، شماره 3 ، پاییز 1390، صفحه 1-22

چکیده
  در این پژوهش فرضیه هایی در مورد بی تفاوتی اجتماعی در شهر تهران به آزمون نهاده شد. اهداف این پژوهش، شناسایی چگونگی پدیدۀ یادشده در جامعۀ آماری، و سنجش همبستگی آن با برخی متغیرهای مؤثر به منظور سنجش میزان اثر گذاری هر یک از آنها بر بی تفاوتی اجتماعی بود. با روش پیمایش، و اجرای ابزار پژوهش بر روی نمونه ای با حجم850 نفر در شهر تهران یافته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
2. بررسی جامعه شناختی شخصیت قدرت طلب (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

وحید قاسمی؛ بدری برندگی

دوره 22، شماره 3 ، پاییز 1390، صفحه 23-40

چکیده
  شخصیت قدرت طلب، شخصیتی اساساً ضعیف و وابسته و ناامن است که برای رسیدن به احساس امنیت و قدرت، به دنبال آن است که نظم و انتظامی در جهان به وجود آورد. شخصیت های قدرت طلب فراوانند و همه ما کم و بیش قدرت طلبیم و به طور آگاهانه یا ناآگاهانه، حیله های سلطه جویی را از آغاز تا پایان زندگی مان دنبال می کنیم تا حیات واقعی مان را مخفی نموده و در این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
3. بررسی احساس عدالت اجتماعی و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی شهرتهران)

جعفر هزار جریبی

دوره 22، شماره 3 ، پاییز 1390، صفحه 41-62

چکیده
   تحقیق حاضر به بررسی یکی از مهمترین موضوعات سیاست های رفاهی با عنوان احساس عدالت اجتماعی و عوامل موثر بر آن  می پردازد. در  پژوهش حاضر جهت سنجش میزان احساس عدالت اجتماعی (متغیر وابسته تحقیق)، از دو متغیر "عدالت توزیعی و عدالت رویه ای" استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل سه شهروندان منطقه 3، 10و 18 تهران است. برای گردآوری اطلاعات میدانی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فرهنگ
4. رابطه جامعه‌پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در بین دبیران مدارس متوسطه شهر همدان

رضا هویدا؛ عبدالرسول جمشیدیان؛ حجت اله مختاری فر

دوره 22، شماره 3 ، پاییز 1390، صفحه 63-82

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی رابطه بین جامعه‌پذیری سازمانی و تعهد سازمانی دبیران مدارس متوسطه شهر همدان بوده است. جامعه آماری پژوهش کلیه دبیران مدارس متوسطه شهر همدان بود که در پژوهش حاضر 143 نفر از آن­ها بصورت خوشه‌ای تک مرحله‌ای انتخاب شدند، برای جمع­آوری اطلاعات از پرسش­نامه جامعه‌پذیری سازمانی کلاین و همکاران (2006) و پرسش نامه تعهد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
5. بررسی عوامل موثر در بروز رفتارهای وندالیستی در میان دانش آمـوزان مقطـع متوسطه شهرستان ایذه

سید عبدالحسین نبوی؛ حسین ملتفت؛ علی براتیان

دوره 22، شماره 3 ، پاییز 1390، صفحه 83-100

چکیده
  هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر رفتارهای وندالیستی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان ایذه می باشد. به همین جهت از نظریه های جامعه شناسی،روان شناسی و روان شناسی اجتماعی به عنوان چارچوب نظری استفاده شده است. روش تحقیق حاضر پیمایشی بوده و از تکنیک پرسشنامه جهت جمع آوری داده ها استفاده شده است. نمونه آماری تحقیق تعداد 386 نفر دانش آموز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فرهنگ
6. تحلیلی بر فضای شهری مردم گرا و رابطه ی آن با رفتار شهروندی

آمنه بختیار نصرآبادی؛ حسنعلی بختیار نصرآبادی؛ احمد بختیار نصرآبادی

دوره 22، شماره 3 ، پاییز 1390، صفحه 101-114

چکیده
   هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه فضاهای شهری مردم‌گرا بر رفتارهای شهروندی می‌باشد،گروه نمونه مشتمل بر 184 نفر از دانشجویان رشته‌های معماری دانشگاه‌های هنر اصفهان بودند، که بطور تصادفی از بین دانشگاه‌های مختلف اصفهان برگزیده شدند اطلاعات مربوط به متغییرهای تحقیق از طریق پرسشنامه رفتار شهروندی همراه با متغییرهای فضاهای شهری مردم‌گرا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فرهنگ
7. بررسی مقایسه­ ای نسل اول حقوق بشر جامعه مدنی غرب با مبانی اسلامی

عباس مقتدایی

دوره 22، شماره 3 ، پاییز 1390، صفحه 115-134

چکیده
  یکی از انواع نگرش و تقسیم‌بندی حقوق بشر،‌ نگرش نسلی به حقوق بشر است. در این رویکرد سه نسل از حقوق بشر مورد شناسایی قرار می‌گیرد: 1. نسل اول که ریشه و مبانی آن مقوله "آزادی" است. 2. نسل دوم که این نسل‌بندی و مفاهیم آن با مفهوم "برابری" است. 3. نسل سوم که ریشه و اساس آن بر مقوله برادری مبتنی بوده؛ بر مقایسه اومانیستی استوار است و با رویکرد و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فرهنگ
8. معیارهای مکان گزینی و طراحی مسیرهای دوچرخه سواری (با تأکید بر شهر اصفهان)

مسعود تقوایی؛ عفت فتحی

دوره 22، شماره 3 ، پاییز 1390، صفحه 135-152

چکیده
   رشد روز افزون شهر نشینی، جمعیت شهری و به تبع آن رشد عبور و مرور و رفت و آمدهای ساکنان شهر با وسایل نقلیه موتوری در سطح برون و درون شهری، مشکلات بسیاری را در سیستم حمل و نقل ایجاد نموده است. بر این اساس برای کاهش معضلات ترافیک، حمل و نقل وآلودگی هوا برنامه ها و طر حهای متنوعی اجرا می گردد. یکی از برنامه هایی که با اجرای عملی و صحیح آن ...  بیشتر

مقاله پژوهشی خانواده و جنسیت
9. مطالعه خانواده های شهر شیراز در زمینه عوامل و پیامدهای مدارا

جهانگیر جهانگیری؛ حسین افراسیابی

دوره 22، شماره 3 ، پاییز 1390، صفحه 153-175

چکیده
  این مقاله به بررسی مدارا، بعنوان به رسمیت شناختن دیگری متفاوت، عوامل و پیامدهای آن در میان خانواده های شهر شیراز می پردازد. به این منظور ابتدا تحقیقات و نظریه های مختلف پیرامون مدارا و عوامل آن مرور شده و سپس 7 فرضیه در زمینه عوامل و 3 فرضیه با محوریت پیامدهای مدارا مورد بررسی قرارگرفت. در مرحله میدانی، تعداد 701 خانواده به روش تصادفی ...  بیشتر