دوره و شماره: دوره 22، شماره 3، آذر 1390 
تحلیلی بر فضای شهری مردم گرا و رابطه ی آن با رفتار شهروندی

صفحه 101-114

آمنه بختیار نصرآبادی؛ حسنعلی بختیار نصرآبادی؛ احمد بختیار نصرآبادی