مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
1. بررسی میزان بیگانگی اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه تبریز و عوامل مرتبط با آن

حسین بنی فاطمه؛ زهره رسولی

دوره 22، شماره 1 ، بهار 1390، صفحه 1-26

چکیده
  امروزه جامعۀ ما با فقدان تدریجی معانی یا جایگزینی آن‌ها مواجه است. یک بعد از جدائی افراد از نظام اجتماعی به واسطۀ همین بی معنایی اجتماعی تعریف شده است و بخشی از بزهکاری، سرخوردگی، پوچ گرائی، مصرف انواع قرص‌های روان گردان و مخدّر، عدم گرایش به کار، عدم تمایل به تحصیل و .... به سبب همین بی معنایی است. روش تحقیق مورد استفاده این پژوهش پیمایشی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فرهنگ
2. بررسی میزان تاثیر و نقش عوامل مؤثّر بروجدان کاری

محمد جواد لیاقتدار؛ حسنعلی بختیار نصرآبادی؛ فاطمه سمیعی؛ بی بی وجیهه هاشمی

دوره 22، شماره 1 ، بهار 1390، صفحه 27-40

چکیده
  وجدان کاری عاملی است که باعث ایجاد نظم در کار و حس انجام وظیفه در افراد می‌شود. توجه به مفهوم وجدان کاری در سازمانها، توجه به اخلاق و روابط انسانی است؛ زیرا اخلاق، تعهد ایجاد می‌کند و باعث می‌شود، افراد نسبت به وظایف و رفتار شغلی خود به بهترین شکل و بدون وجود عامل کنترل خارجی حساس باشند. وجود وجدان کاری در یک سازمان باعث افزایش سطح ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
3. بررسی اعتماد اجتماعی با نگاهی نسلی به جامعه

علیرضا محسنی تبریزی؛ سعید معیدفر؛ فاطمه گلابی

دوره 22، شماره 1 ، بهار 1390، صفحه 41-70

چکیده
  اعتماد اجتماعی یکی از مفاهیم مهم و حیاتی در علوم اجتماعی و عاملی در جهت تعامل بین افراد نسل های مختلف در جامعه است. در عین حال ، اعتماد می‌تواند روابط بین افراد را در سطوح خرد و کلان تسهیل نماید . هدف از این تحقیق، بررسی مقایسه ای اعتماد اجتماعی نسل های مختلف و عوامل موثر بر آن می‌باشد . این تحقیق از نوع پیمایشی وابزار تحقیق پرسشنامه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
4. هویت ملی و برخی عوامل مؤثر بر آن در بین دانش‌آموزان مقطع متوسطه اصفهان

منصور حقیقتیان؛ احمد غنضفری؛ پروانه تکه اکبر آبادی

دوره 22، شماره 1 ، بهار 1390، صفحه 71-82

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر بررسی نقش برخی عوامل جامعه پذیری بر هویت ملی نوجوانان شهر اصفهان می‌باشد که به شیوه پیمایشی انجام شده است. اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه از یک نمونه 427 نفری از بین دانش آموزان نوجوان ( 237 دختر و 190 پسر ) 14 تا 17 ساله شهر اصفهان که به صورت تصادفی خوشه‌ای از سطح دبیرستانهای نواحی 5 گانه شهر اصفهان انتخاب شده‌اند، جمع آوری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
5. اعتماد به دستگاه‌های اجرایی و عوامل مؤثر بر آن

محمد عباس زاده؛ محمد باقر علیزاده اقدم؛ رضا اسلامی

دوره 22، شماره 1 ، بهار 1390، صفحه 83-106

چکیده
  مفهوم اعتماد اجتماعی از مفاهیم کلیدی جامعه‌شناسی و یکی از جنبه‌های مهم روابط انسانی و زمینه ساز همکاری میان اعضای جامعه است؛ طوری که صاحبنظران متعددی از جمله لوهمان و آلپورت اعتماد را عاملی برای افزایش کنش و ارتباطات اجتماعی دانسته‌اند. بر این اساس، در پژوهش حاضر، توجه اصلی پژوهش به متغیر‌های اجتماعی مؤثّر بر اعتماد به دستگاه‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
6. بررسی سرمایه اجتماعی سازمانی در سازمانهای خدماتی استان اصفهان (با رویکرد آموزه‌های مدیریت در آثار سعدی)

علی نصراصفهانی؛ محمد اسماعیل انصاری؛ علی شائمی برزکی؛ حسین آقاحسینی

دوره 22، شماره 1 ، بهار 1390، صفحه 107-134

چکیده
  مفهوم سرمایة اجتماعی به عنوان ابزاری برای درک روابط اجتماعی که زیربنای سیستمهای اجتماعی اثربخش است، به کار می‌رود و مبنای مزیت سازمانی شناخته شده است. سؤال اصلی برای مطالعات سازمانی آن است که چگونه سرمایة اجتماعی در محیط کار فرسایش می‌یابد؟و چگونه می‌توان آن را افزایش داد؟ مطالعات سرمایة اجتماعی سازمانی بر رفتارهای کاری که به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فرهنگ
7. بررسی وضعیت عرفی شدن دانشجویان و برخی عوامل مؤثّر بر آن (در میان دانشجویان دختر و پسر دانشگاه بوعلی سینا)

جواد افشار کهن؛ اسماعیل بلالی؛ محمدعلی سلیمان پور

دوره 22، شماره 1 ، بهار 1390، صفحه 135-158

چکیده
  این پژوهش به بررسی و مطالعه وضعیت عرفی شدن دانشجویان و عوامل مؤثًر بر آن می‌‌پردازد. هدف این تحقیق نشان دادن وضعیت پدیدة عرفی شدن در میان دانشجویان و چگونگی تأثیرگذاری برخی عوامل برجهات و مؤلفة های مختلف آن است.ضرورت این پژوهش ناظر براهمیت وجایگاه والای دین در حیات اجتماعی است و بدیهی است که هر نوع عامل تأثیرگذار در این باره باید ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
8. بررسی رابطۀ ساده و چندگانۀ یادگیری سازمانی و اعتماداجتماعی در سازمان با توسعۀ کارکنان دانشگاههای دولتی پزشکی و غیرپزشکی جنوب شرق کشور

ابوالقاسم فرهنگ؛ سید علی سیادت؛ رضا هویدا؛ حسین مولوی

دوره 22، شماره 1 ، بهار 1390، صفحه 159-182

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی رابطۀ یادگیری سازمانی و اعتماداجتماعی در سازمان با توسعۀ کارکنان دانشگاههای دولتی پزشکی و غیر پزشکی جنوب شرق کشور بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری شامل کلیۀ اعضای هیأت علمی رسمی و کارکنان رسمی و پیمانی دانشگاههای دولتی پزشکی و غیر پزشکی جنوب شرق کشور بودند که در سال در سال تحصیلی 89-88  ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فرهنگ
9. بررسی نقش عوامل آموزشگاهی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان فریدونشهر(سال 1388)

احمد آذین؛ سید محمود موسوی

دوره 22، شماره 1 ، بهار 1390، صفحه 183-200

چکیده
   هدف عمده این پژوهش، بررسی نقش عوامل آموزشگاهی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان مقطع متوسط ه شهرستان فریدونشهر است. به همین منظور یک نمونه 230 نفری از دانش آموزان دختر و پسر شاغل به تحصیل در شاخه‌های نظری، فنی و حرفه‌ای و کاردانش و پیش دانشگاهی در سال تحصیلی 89-88 بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند و ابزار پژوهش مورد استفاده، ...  بیشتر