مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
1. بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با میزان هویت جمعی

جعفر هزار جریبی؛ سعید لهراسبی

دوره 22، شماره 2 ، تابستان 1390، صفحه 1-20

چکیده
    در این پژوهش هدف، بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و هویت جمعی در میان دانشجویان 18-29 ساله دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی می باشد. این مطالعه از نوع پیمایشی است که بر روی 334 نفر از دانشجویان 18-29 ساله دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی که 253 نفرشان زن و 81 نفرشان مرد بوده‌اند و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فرهنگ
2. تبیین جامعه شناختی تأثیر دینداری‌ بر سرمایه اجتماعی درون گروهی (مطالعه موردی شهر اصفهان)

وحید قاسمی؛ زهرا امیری اسفرجانی

دوره 22، شماره 2 ، تابستان 1390، صفحه 21-46

چکیده
  هدف از نگارش مقالۀ حاضر تبیین نظری و تجربی مدل تحلیلی است که در آن دینداری و ابعاد آن در نقش متغیّر بیرونی و سطح سرمایه اجتماعی در نقش متغیر درونی تعریف شده­اند. تعریف هر یک از پارامترهای تدوین شده در مدل پژوهش دارای مبنایی نظری است. چهارچوب نظری پژوهش با استفاده از نظریات اندیشمندان مختلف چون دورکیم، وبر، برگر، مالینوفسکی، آسلینر، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
3. بررسی عوامل اجتماعی- اقتصادی – جمعیتی موثر بر رضایتمندی از مهاجرت به شهر نورآباد ممسنی

سید سعید زاهد؛ فریبا خورشیدی

دوره 22، شماره 2 ، تابستان 1390، صفحه 47-66

چکیده
   پدیده مهاجرت بویژه در کشورهای جهان سوم یک مشکل و معضل اجتماعی و دارای پیامدهائی متفاوت است. در ایران، که از جمله این نوع از کشور ها تلقی می شود، عمده تحقیقات صورت گرفته در مورد مهاجرت با تمرکز بر پیامد های منفی آن، به دنبال راه حلی برای کاهش آن بوده است. اما مهاجرت به علت کارکردی هائی که برای مهاجران داشته همچنان ادامه یافته است. میزان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
4. رابطه احساس محرومیت نسبی با گرایش به هوّیت ملی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه اصفهان)

علی ربانی؛ رسول ربانی؛ محمدرضا حسنی

دوره 22، شماره 2 ، تابستان 1390، صفحه 67-94

چکیده
    در این مقاله سعی شده است پاسخ علمی به این پرسش ارائه شود که بین گرایش به هوّیت ملی و احساس محرومیت نسبی چه نسبتی وجود دارد؟ برای ورود به بحث، از مدخل بررسی محتوای مفهومی هوّیت ملی وارد شده و علل و دلایل ابهام در تعریف هوّیت ملی را برشمرده‌ایم. در نوشتار حاضر هوّیت ملی به مثابه نوعی هوّیت اجتماعی تلقی شده، طوریکه در این نوع تلقی دایره ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فرهنگ
5. رابطۀ گونه‌های دینداری و سرمایۀ اجتماعی (رویکردی نظری و تجربی در بین مردم شهرستان کاشان)

محمد گنجی؛ مینا هلالی ستوده

دوره 22، شماره 2 ، تابستان 1390، صفحه 95-120

چکیده
    در این مقاله سعی شده است تا رابطۀ گونه‌های متعدد دینداری با میزان سرمایۀ اجتماعی در شهرستان کاشان نشان داده شود. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که چه رابطه‌ای بین گونه‌های متفاوت دینداری و سرمایۀ اجتماعی وجود دارد. آنچه موجب توجه به این موضوع شده، تأکیدی است که در نظریات گوناگون، بر دین به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع سرمایۀ اجتماعی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فرهنگ
6. ارائه الگوی مدیریت فرهنگ سازمانی با رویکرد زمینه ­ای (مطالعه موردی: یک شرکت تولیدی)

محمد اسماعیل انصاری؛ علی شائمی برزکی؛ علی صفری

دوره 22، شماره 2 ، تابستان 1390، صفحه 121-142

چکیده
     با ورود به هزاره سوم و شتاب تغییرات در محیط سازمان­ها، توجه به مسائل درون سازمانی و از جمله فرهنگ سازمانی بسیار مهم است. سازمان­ها جهت رسیدن به اهداف خود و فعالیت در محیطی رقابتی و پرچالش می­بایستی به فرهنگ سازمانی توجه نمایند. هدف از این مقاله ارائه الگوی مدیریت فرهنگ سازمانی در شرکتی تولیدی است که این هدف با رویکردی زمینه­ای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فرهنگ
7. بررسی نقّادانۀ نظریه­ های جامعه‌شناسی عواطف جاناتان ترنر، تئودور کمپر و ادوارد لاولر

علی اصغر مقدس؛ شفیعه قدرتی

دوره 22، شماره 2 ، تابستان 1390، صفحه 143-166

چکیده
    یکی از حوزه‌های نوظهور جامعه‌شناسی که در سه دهۀ اخیر، از پیشینۀ پرباری برخوردار شده است، عواطف است. در دید اجتماعی، عاطفه فرایندی است که در آن کنشگران، موقعیت‌های واقعی یا تخیلی اجتماعی را ارزیابی نموده و به آنها واکنش نشان می‌دهند. در این حوزه، عاطفه به عنوان منبع سوگیری و در مقابل خرد، تلقی نمی‌شود؛ بلکه نیرویی است که جریان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
8. بررسی عوامل اجتماعی - اقتصادی موثر بر بیگانگی از کار (مورد مطالعه : کارکنان پتروشیمی بندر ماهشهر)

علی حسین حسین زاده؛ معصومه باقری؛ فاطمه بختیاری زاده

دوره 22، شماره 2 ، تابستان 1390، صفحه 167-184

چکیده
   پژوهش حاضر، پیرامون عوامل اجتماعی ـ اقتصادی مؤثّر بر بیگانگی از کار، در یکی از بزرگترین مراکز صنعتی کشور در سال 1388 انجام شده است. با توجه به جامعه آماری این تحقیق که کلیه کارکنان پتروشیمی شهرستان بندر ماهشهر می باشد از طریق فرمول کوکران تعداد 350 نفر به عنوان جمعیت نمونه و به روش نمونه گیری تصادفی نظامند انتخاب شدند. داده‌های این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فرهنگ
9. سنجش وضعیت تفاوت نسل‌ها در ابژه‌های فرهنگی، اجتماعی (مطالعه موردی شهر کرمانشاه )

یعقوب احمدی؛ بیتا حامد

دوره 22، شماره 2 ، تابستان 1390، صفحه 185-208

چکیده
         تحولات فنی و جمعیتی قرن نوزدهم و دهه‌های آغازین قرن بیستم، سبب گردیده که نسل جوان کنونی به سادگی گذشته، حاضر به پذیرش نقشهای اقتدارگرای گروههای اجتماعی و والدین و همچنین ارزشها، الگوها و قواعد رفتاری آنها نشود. حاصل این فرایند بروز نوعی تفاوت ارزشی، هنجاری و... بین نسل‌هاست که با تعابیری مختلفی از تفاوت و فاصله نسلی ...  بیشتر