مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
1. تحلیل جامعه‌شناختی گرایش دانشجویان به خودکشی

اکبر علیوردی نیا؛ احمد رضایی؛ فریبرز پیرو

دوره 22، شماره 4 ، زمستان 1390، صفحه 1-18

چکیده
  در سال‌‌های اخیر شاهد روند روبه رشد میزان خودکشی نسبت به سال‌های گذشته در میان اقشار مختلف، بخصوص در میان قشر جوان و نوجوان بوده‌ایم. وجود چنین معضلی، زمینه‌ را برای انجام پژوهش‌های علمی به منظور علت‌یابی و ارایه‌ی راهکار‌های بهینه فراهم‌ می‌سازد. هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی جامعه‌شناختی میزان گرایش دانشجویان دانشگاه رازی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
2. بررسی تحلیل عاملی تأییدی و همسانی درونی مقیاس ارتباط و پیوستگی با طبیعت در دانشجویان (مقیاسی در حوزه‌ی جامعه‌شناسی و روان‌شناسی محیط زیست)

رحیم بدری گرگری؛ محمد عباس زاده؛ فاطمه نصیری؛ مریم حسینی اصل؛ فیروزه علیزاده اقدم

دوره 22، شماره 4 ، زمستان 1390، صفحه 19-34

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی ساختار عاملی پرسشنامه ارتباط با طبیعت (NR- scale) نیسبت و همکاران (2009) با استفاده از رویکرد تحلیل عاملی تأییدی انجام شد. روش  این پژوهش از نوع توصیفی – مقطعی است. نمونه‌ی تحقیق،300  نفر از دانشجویان کارشناسی دختر و پسر مشغول به تحصیل در دانشکده‌ی کشاورزی دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 1390-1389 بودند که با روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
3. تحلیل رابطه‌ی بین هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی در نوجوانان

احمد یارمحمدیان؛ حیدر شرفی راد

دوره 22، شماره 4 ، زمستان 1390، صفحه 35-50

چکیده
  طی دهه‌ی گذشته، تعداد زیادی از متخصصان روان‌شناسی تربیتی، بر اهمیت رشد مهارت‌های هیجانی و اجتماعی کودک، در طول تحصیلات آموزشگاهی تأکید داشته‌اند و این به علت اثرپذیری مهارت‌های سازگاری اجتماعی از قابلیت‌های هیجانی فرد است که می‌تواند درجریان رشد خود را نشان دهد. بنابراین، با توجه به اهمیت هوش هیجانی در تغییر استرس و سازگاری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
4. فضاهای بی­ دفاع شهری و خشونت (مطالعه‌ی موردی فضاهای بی­ دفاع شهر تهران)

علیرضا محسنی تبریزی؛ سهراب قهرمانی؛ سجاد یاهک

دوره 22، شماره 4 ، زمستان 1390، صفحه 51-70

چکیده
  عوامل متعددی در وقوع و گسترش خشونت مؤثر هستند. یکی از این عوامل، فضاهای بی­دفاع شهری یا جرم­خیز است. فضاهای بی­دفاع یا جرم­خیز دارای ویژگی‌های بسیاری هستند که در دو دسته‌ی فیزیکی و اجتماعی قابل تفکیک بوده، سبب مستعد ­شدن فضاها برای وقوع خشونت می­شوند. از دیدگاه طراحان شهری و معماران، ویژگی‌های فیزیکی و از دیدگاه نظریه­پردازان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فرهنگ
5. اوقات فراغت و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن: (مطالعه‌ی موردی افراد 64-15 ساله‌ی شهرستان جویبار)

قربانعلی ابراهیمی؛ نادر رازقی؛ رقیه مسلمی پطرودی

دوره 22، شماره 4 ، زمستان 1390، صفحه 71-98

چکیده
   اوقات فراغت، فعالیتی است که اعضای جامعه فارغ از اجبارهای محیط کار و الزامات زندگی، از طریق آن استعدادهای خود را توسعه بخشیده، شخصیت خود را گسترش می‌دهند. چگونگی گذران اوقات فراغت، بازتابی از شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هر جامعه است که استفاده‌ی مطلوب از این اوقات می‌تواند تأثیر درخور توجهی در بهبود کیفیت زندگی اجتماعی و ...  بیشتر

فرهنگ
6. بررسی سهم نسبی تأثیر فرایند تبدیل دانش بر مؤلفه های سرمایه‌ی فکری در دانشگاه های دولتی اصفهان با تأکید بر اجتماعی سازی دانش

پیمان یارمحمدزاده؛ سید علی سیادت؛ رضا هویدا؛ حسنعلی بختیار نصرآبادی؛ وحید قاسمی

دوره 22، شماره 4 ، زمستان 1390، صفحه 99-114

چکیده
  هدف از این پژوهش، تعیین سهم نسبی تأثیر فرایند تبدیل دانش بر  مؤلفه­های سرمایه‌ی فکری در  دانشگاه­های­ دولتی اصفهان، با تأکید بر اجتماعی ­سازی دانش بوده است. سؤال‌های پژوهش برمبنای تعیین سهم نسبی تأثیر فرایند تبدیل دانش(اجتماعی سازی، برونی سازی، ترکیب و درونی سازی) بر  مؤلفه­های سرمایه‌ی فکری (سرمایه‌ی انسانی، ساختاری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
7. بررسی نقش سرمایه‌ی اجتماعی بر رضایت شغلی کارکنان اداره‌ی تعاون مورد مطالعه: استان کرمانشاه

منصور حقیقتیان؛ گلمراد مرادی

دوره 22، شماره 4 ، زمستان 1390، صفحه 115-130

چکیده
  هدف:  مطالعه‌ی آثار و تبعات سرمایه‌ی اجتماعی در سال‌های اخیر مورد توجه بسیار قرار گرفته، ولی درباره‌ی تأثیر آن بر رضایت شغلی چندان پژوهش نشده است. هدف اساسی این تحقیق، بررسی نقش سرمایه‌ی اجتماعی بر رضایت شغلی کارکنان اداره‌ی تعاون استان کرمانشاه است.      روش: این تحقیق با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه انجام ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
8. بررسی میزان مشارکت اقتصادی ـ اجتماعی در تعاونی‌های مسکن مهر و عوامل مؤثر بر آن در شهر مشهد در سال 89-1388

محمد مظلوم خراسانی؛ محسن نوغانی؛ بی بی فاطمه کیش بافان

دوره 22، شماره 4 ، زمستان 1390، صفحه 131-152

چکیده
  مسأله‌ی تحقیق حاضر در پی این است که مشارکت اعضای تعاونی‌های مسکن مهر در سال 1388 در سطح شهر مشهد چقدر است و عوامل مؤثر بر آن کدامند؟ مباحث نظری در قالب چهار پارادایم جامعه‌شناختی واقعیت اجتماعی، تعریف اجتماعی، رفتار اجتماعی و پارادایم ترکیبی بیان شده است. روش تحقیق در این پژوهش به صورت پیمایش با حجم نمونه‌ی 380 نفر با کمک فرمول کوکران ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
9. ساختار شناختی کنشگران اجتماعی سامانه‌ی اطلاعات اقلیمی: کاربرد رویکرد نقشه‌ی علّی

مریم شریف زاده؛ غلامحسین زمانی؛ محمد تقی ایمان؛ عزت اله کرمی

دوره 22، شماره 4 ، زمستان 1390، صفحه 153-177

چکیده
  دسترسی توأمان به پایداری، سودآوری، بهره­وری، و توسعه در بخش کشاورزی، ثمره‌ی تلفیق و کاربست منطقی اطلاعات مقتضی در بستر کنش­های جاری در سامانه‌ی (نظام) اطلاعات اقلیمی کشاورزی است، اما پرسش اساسی آن است که این سامانه تا چه میزان فضای لازم برای توسعه‌ی کشاورزی را فراهم ساخته است. لذا هدف این پژوهش، بررسی ساختار شناختی کنشگران اجتماعی ...  بیشتر