دوره و شماره: دوره 22، شماره 4، دی 1390 

مقاله پژوهشی

تحلیل جامعه‌شناختی گرایش دانشجویان به خودکشی

صفحه 1-18

اکبر علیوردی نیا؛ احمد رضایی؛ فریبرز پیرو