مسائل اجتماعی ایران
1. بررسی تأثیر عوامل اجتماعی و روانی بر احساس نشاط (مورد مطالعه : دانش‌آموزان 18- 16 ساله شهر اهواز)

کریم رضادوست؛ عبدالحسین نبوی؛ نجمه صالحی

دوره 26، شماره 3 ، بهار 1394، صفحه 1-22

چکیده
        پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر عوامل اجتماعی و روانی بر احساس نشاط دانش‌آموزان دبیرستانی شهر اهواز صورت گرفته است. روش مطالعه تحقیق پیمایشی و جامعه آماری آن دانش‌آموزان دبیرستانی 18- 16 ساله شهر اهواز است و شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای است. داده‌ها با پرسشنامه گردآوری شده است و از طریق آزمون‌های ضریب همبستگی ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
2. مطالعه بازاندیشی اجتماعی در میان جوانان شهر یزد

حسین افراسیابی؛ یاسین خرم پور

دوره 26، شماره 3 ، بهار 1394، صفحه 23-38

چکیده
             بازاندیشی در مورد خویشتن و عرصه‌های مختلف زندگی و گزینش از بین بدیل‌های مختلف، از فرصت‌هایی است که جوامع جدید در اختیار قرار داده است. این مقاله به بررسی بازاندیشی و عوامل مرتبط در میان جوانان شهر یزد پرداخته است. این پژوهش با روش پیمایش و استفاده از پرسشنامه، 384 نفر از جوانان شهر یزد را به روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
3. نگرش سیاسی – اجتماعی نوگرای دانشجویان و تأثیر خانواده و دانشگاه بر آن

علی هاشمیان فر؛ حمید دهقانی؛ مقصود فراستخواه

دوره 26، شماره 3 ، بهار 1394، صفحه 39-56

چکیده
           انسان به سمتی که می‌نگرد، حرکت می‌کند. این نگرش انسان است که به زندگی او جهت می‌دهد و در سرتاسر زندگی او را هدایت می‌کند. پژوهش حاضر قصد دارد به بررسی نگرش سیاسی – اجتماعی نوگرای دانشجویان و عوامل مؤثر برآن همچون خانواده و دانشگاه بپردازد. چارچوب نظری پژوهش، تلفیقی از نگره‌های دانشمندانی همچون دیویی، هگل، ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
4. بررسی عوامل تأثیرگذار بر مطرودیت اجتماعی سالمندان (شهر ورامین)

مهدیه لاریجانی؛ علی اکبر تاج مزینانی

دوره 26، شماره 3 ، بهار 1394، صفحه 57-74

چکیده
            امروزه با روند رو به رشد جمعیت سالمندان در بعضی از کشورهای جهان، از جمله ایران، موضوع سالمندی و مسائل و مشکلات مربوط به آنان از اهمیت فزاینده‌ای برخوردار شده است. یکی از این مباحث، مطرودیت اجتماعی سالمندان است. سالمندان با طردشدگی، در معرض خطرات فزاینده‌ای از جمله مشکلات روحی و روانی و بیماری‌های جسمانی ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
5. تحلیل شبکه‌ هم‌تألیفی در جامعه‌شناسی ایران

مصطفی علیزاده؛ حیدر جانعلیزاده چوب بستی

دوره 26، شماره 3 ، بهار 1394، صفحه 75-98

چکیده
              این پژوهش با هدف بررسی میزان توسعه‌یافتگی جامعه‌شناسی در ایران به تحلیل شبکه هم‌تألیفی در سه نشریه «مجله جامعه‌شناسی ایران»، «مطالعات جامعه‌شناختی» و « فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی» در طی سال‌های 1381 تا 1390 با استفاده از نرم‌افزار پاجک می‌پردازد. بن‌مایه‌ نظری این ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
6. رابطه عوامل اجتماعی با سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان

طیبه نیک ورز؛ لیلا یزدان پناه

دوره 26، شماره 3 ، بهار 1394، صفحه 99-116

چکیده
          سلامت اجتماعی در کنار سلامت جسمی و روانی یکی از ارکان تشکیل‌دهنده سلامت و بیانگر ارزیابی فرد از زندگی اجتماعی است. بررسی و مقایسه میزان سلامت اجتماعی در بین دانشجویان دختر و پسر هدف اصلی مقاله حاضر بوده که براساس تئوری کییز با پنج بعد یکپارچگی اجتماعی، پذیرش اجتماعی، سهم داشت اجتماعی، شکوفایی اجتماعی و پیوستگی ...  بیشتر

فرهنگ
7. هویت دینی در جامعه ایرانی: مرور نظام‌مند مطالعات انجام شده (1380-1392)

علی قنبری برزیان؛ رضا همتی

دوره 26، شماره 3 ، بهار 1394، صفحه 117-138

چکیده
            هویت دینی یکی از مهم‏ترین ابعاد هویت بوده که نقش تعیین کننده‏ای در هویت یابی افراد ایفا می‏کند و تقویت این بعد از هویت می‏تواند موجبات قوام سایر ابعاد و چالش در این حوزه می‏تواند زمینه‏ساز بحران در سایر ابعاد هویت شود. این ادعا مخصوصاً در جوامعی که دین رکن اساسی آن جامعه را تشکیل می‏دهد موضوعیت بیشتری ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
8. مشارکت اجتماعی و نشاط اجتماعی

نازیلا اخشی؛ فاطمه گلابی

دوره 26، شماره 3 ، بهار 1394، صفحه 139-160

چکیده
          در این پژوهش به بررسی رابطه بین مشارکت اجتماعی و نشاط اجتماعی پرداخته می‌شود. روش پژوهش از نوع پیمایش و جامعه آماری آن کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل در سال تحصیلی 92-91 هستند که تعداد آنها برابر با 10223 نفر است. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و 370 نفر دانشجو به شیوه نمونه‌گیری تصادفی ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
9. تبیین جامعه ‌ شناختی رابطه میزان سرمایه اجتماعی خانواده با موفقیت تحصیلی فرزندان

شهربانو غضنفری؛ حسین کردی

دوره 26، شماره 3 ، بهار 1394، صفحه 161-172

چکیده
           پژوهش حاضر به منظور تبیین رابطه بین سرمایه اجتماعی خانواده و موفقیت تحصیلی فرزندان صورت گرفته است. جامعه مورد مطالعه دانش‌آموزان دختر سال سوم دبیرستان‌های شهر ساری مرکز استان مازندران هستند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به شیوه نمونه‌گیری طبقه‌ای به تعداد 326 نفر برآورد و افراد گزینش شدند. روش پژوهش ...  بیشتر

فرهنگ
10. بررسی نقش هویت دینی بر حفظ میراث فرهنگی در بین جوانان شهر اصفهان

نسرین پنجه پور؛ ثریا معمار؛ حسن شیخ؛ ثریا معمار

دوره 26، شماره 3 ، بهار 1394، صفحه 173-194

چکیده
          با توجه به نقش تأثیرگذار دین در شکل بخشیدن به نگرش ‌ ها ،گرایش‌ها و معنابخشی به رفتارهای اجتماعی، پژوهش حاضر درصدد است تا اثر هویت دینی برحفظ میراث فرهنگی در بین جوانان شهر اصفهان را مورد بررسی قرار دهد. دیدگاه‌های نظری متعددی در باب نقش دین در جامعه وجود دارد. دورکیم و مارکس دین را ابزار قدرتمندان و موجب تخریب ...  بیشتر

11. بررسی رابطه دینداری و امیدواری اجتماعی در دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر شیراز

مریم مومنی؛ بیژن خواجه نوری؛ آزاده هوشیار

دوره 26، شماره 3 ، بهار 1394، صفحه 195-208

چکیده
           امید به عنوان نیروی محرکه انسان و یکی از عوامل مهم در بهزیستی مادی و معنوی به شمار می‌رود. ادیان الهی همواره متدینین را در سخت‌ترین شرایط به امید، رجا و توکل دعوت می‌کنند. امیدواری در سن نوجوانی که مرحله شکل‌گیری بنیانی‌ترین نظرها و مهم‌ترین انتخاب‌هاست به مراتب بیش از مراحل دیگر عمر اهمیت دارد. این تحقیق به ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
12. رابطه مشارکت در تصمیم‌گیری و حمایت ادراک شده سرپرست بر رفتارهای شهروندی سازمانی در میان کارکنان، با توجه به نقش میانجی‌گر عدالت رویه‌ای و توزیعی ادراک شده

زینب دارمی؛ سحر جهانبخش گنجه؛ صادق جهانبخش گنجه

دوره 26، شماره 3 ، بهار 1394، صفحه 209-225

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی مدل پیشنهادی مبنی بر میانجی‌گری عدالت رویه‌ای و توزیعی ادراک شده در رابطه میان حمایت ادراک شده سرپرست و مشارکت در تصمیم‌گیری با رفتارهای شهروندی سازمانی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد (490 نفر) در سال 1391 است که از بین آنان 120 نفر به صورت تصادفی ساده به ...  بیشتر