دوره و شماره: دوره 28، شماره 3 - شماره پیاپی 67، مهر 1396 
شهروندی بوم شناختی و هوش معنوی (مورد مطالعه: شهروندان شهر تبریز)

صفحه 79-98

10.22108/jas.2017.21715

محمدباقر علیزاده اقدم؛ حسین بنی فاطمه؛ محمد عباس زاده؛ سعید سلطانی بهرام


سنجش نگرش دانشجویان نسبت به ازدواج و عوامل مؤثر در آن

صفحه 99-122

10.22108/jas.2017.21711

هدایت الله نیکخواه؛ مریم فانی؛ احمد رضا اصغرپور ماسوله