مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
2. کاربست تجربی نظریۀ فعالیت‌های روزمره در بررسی رفتارهای انحرافی دانشجویان

اکبر علیوردی نیا؛ منا علیمردانی

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 1-24

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21442

چکیده
  پژوهش حاضر می‌کوشد با تکیه بر نظریۀ فعالیت­های روزمره، چرایی وقوع رفتارهای انحرافی را در میان دانشجویان دانشگاه مازندران بررسی و این‌گونه، این نظریه را آزمون تجربی کند. برخلاف بیشتر پژوهش­هایی که نظریۀ فعالیت­های روزمره را دربارۀ قربانیان جرائم و چگونگی قربانی‌شدن به کار می­برده­اند، در پژوهش حاضر، این نظریه برای تبیین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
3. احساس تعلق به ایران در میان اقوام ایرانی

سید صمد بهشتی؛ محمد حقمرادی

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 25-40

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21441

چکیده
  وجود اقوام مختلف در ایران که مهم‌ترین ویژگی آنها بومی‌بودن آنهاست و همچنین تلاش حکومت مرکزی در یک سدة گذشته برای ایجاد یک دولت یا ملت واحد، این پرسش را مطرح می‌کند که درنتیجة سیاست‌های تمرکزگرایانة حکومت‌ مرکزی، اقوام مختلف با مذاهب متفاوت تا چه اندازه به ایران و هویت ملی خود احساس تعلق می‌کنند. با استفاده از تحلیل ثانویة داده‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. پدیدۀ داغ ننگ چاقی در زنان 44-15ساله در شهر یزد

فرزانه قانع عزآبادی؛ وحید قاسمی

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 41-60

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21439

چکیده
  داغ ننگ، فشار اجتماعی موذیانه‌ای است که با تعداد نامنتهایی از صفات، شرایط، وضعیت سلامت و گروه‌های اجتماعی وابسته به زمینه و بستر اجتماعی پیوند خورده است. پدیده‌ای که نطفۀ آن در ذهن انسان بسته می‌شود، در عرصۀ کنش متقابل تولد می‌یابد و گسترۀ خویش را وابسته به مهیابودن شرایط رشد خویش با توجه به فرهنگ و ارزش‌های حاکم بر جامعه می‌پرواند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی خانواده و جنسیت
5. بررسی نگرش زنان به ارزش فرزندان (مورد مطالعه: زنان 49-15 سالۀ شهر شیراز)

فاطمه هاشمی نیا؛ ماهرخ رجبی؛ علی یار احمدی

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 61-78

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21438

چکیده
  این مقاله، ارزش فرزندان را از دیدگاه زنان شهر شیراز بررسی کرده است. شناخت ارزش­های مثبت و منفی فرزندان از منظر والدین به‌دلیل تأثیری که در تصمیم­گیری­ها و انگیزه­های والدین برای فرزندآوری دارد، نقش مهمی در تغییرات سطوح باروری یک جامعه ایفا می­کند. روش تحقیق به‌صورت پیمایشی است و اطلاعات با استفاده از پرسشنامه از نمونه‌ای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. شهروندی بوم شناختی و هوش معنوی (مورد مطالعه: شهروندان شهر تبریز)

محمدباقر علیزاده اقدم؛ حسین بنی فاطمه؛ محمد عباس زاده؛ سعید سلطانی بهرام

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 79-98

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21715

چکیده
  تاثیر زیانبار فعالیت های انسان بر جهان طبیعی نگرانی های عمومی فراوانی به همراه داشته، به طوریکه، منجر به شکل گیری نوع جدیدی از شهروندی تحت عنوان شهروندی بوم شناختی شده است. شهروندی بوم شناختی بر مسئوولیت پذیری داوطلبانه و متعهدانه شهروندان در ارتباط با جهان طبیعی بنا شده است. در این پژوهش، ارتباط شهروندی بوم شناختی با هوش معنوی با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. سنجش نگرش دانشجویان نسبت به ازدواج و عوامل مؤثر در آن

هدایت الله نیکخواه؛ مریم فانی؛ احمد رضا اصغرپور ماسوله

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 99-122

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21711

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نگرش دختران نسبت به ازدواج و عوامل مؤثر در آن در دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد انجام شده است. چارچوب نظری این پژوهش، ترکیبی از مجموعه نظریات مدرنیزاسیون، گذار جمعیتی دوم، نقش، انتخاب عقلانی و نظام کارکردی پارسونز است که برای بررسی متغیرهای هزینه فرصت، کلیشه‌های نقش جنسیتی و دینداری استفاده شده است. روش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
8. بررسی تأثیر ازخودبیگانگی اجتماعی در مسئولیت اجتماعی موردمطالعه: کارکنان شرکت نفت کرمانشاه

محمدتقی ایمان؛ علی مرادی

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 123-152

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21713

چکیده
  هدف این مطالعه، بررسی تأثیر ازخودبیگانگی اجتماعی در مسئولیت اجتماعی کارکنان شرکت نفت کرمانشاه است. این مطالعه با روش توصیفی-تحلیلی از نوع پیمایشی و ابزار پرسشنامۀ محقق‌ساخته انجام شد. جامعۀ آماری، کارکنان شرکت توزیع و پخش فراورده‌های نفتی، پالایشگاه و خط لولۀ کرمانشاه هستند. تعداد نمونۀ مدّنظر 400 نفر بود که با جدول لین و استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
9. تحلیل رابطة بین جامعه‌پذیری سازمانی، رفتار رهبری، هویت سازمانی و فرهنگ سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان ستادی آموزش و پرورش شهر اصفهان

محمد علی نادی؛ زهره مشایخی

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 153-176

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21716

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی رابطة بین جامعه‌پذیری سازمانی، رفتار رهبری، هویت سازمانی و فرهنگ سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی به مرحله اجرا درآمد. از جامعة آماری 742 نفری کارکنان ستادی آموزش و پرورش شهر اصفهان براساس فرمول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان (1970) 254 نفر، تعیین و سپس براساس روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، نسبتی حجم هر ناحیه آموزش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
10. طراحی یک الگو از رابطة بین سرمایة اجتماعی و کیفیت زندگی آموزشی

عبدالمجید ارفعی مقدم

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 177-194

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21440

چکیده
  هدف و روش پژوهش: هدفاینتحقیق، طراحی یک الگو از رابطة بین سرمایة اجتماعی و کیفیت زندگیآموزشیبین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه است. روش پژوهش، از نوع توصیفی و ییمایشی است. جامعة آماری این پژوهش، دانشجویان تحصیلات تکمیلی دو دانشگاه مشهد و حکیم سبزواری هستند. نمونه‌های آماری این پژوهش را 335 نفر تشکیل می‌دهند که در مقطع زمانی 95-1394 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
11. موانع تحقق شایسته‌سالاری در سازمان‌های دولتی شهر شیراز از دیدگاه کارشناسان استانداری فارس

مجتبی شاهنوشی؛ میترا دادخواه

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 195-218

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21718

چکیده
   هدف پژوهش حاضر، بررسی موانع تحقق شایسته‌سالاری در سازمان‌های دولتی در سطح شهر شیراز است. عوامل درون و برون‌سازمانی شایسته‌سالاری در سازمان، احصاء و به تحلیل و چالش کشیده شده است. این پژوهش ازحیـث هدف، کاربردی و ازنظر شیوة ‌جمع‌آوری داده‌هاتوصیفیاز نوع پیمـایشی است. جامعة آماری پژوهش، 200 نفر از کارکنان استانداری فارس است. حجم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی خانواده و جنسیت
12. بررسی تعارض های شغلی زنان شاغل در نظام دیوان سالاری ( مورد مطالعه: اداره‌های منتخب شهر همدان)

اسداله نقدی؛ خاطره ترکمان

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 219-231

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21714

چکیده
  نظام‌های دیوان‌سالاری از ارکان توسعۀ کشورها محسوب می‌شوند. برای کارآمدی این نظام، داشتن نیروی منابع انسانی از شروط لازم و بنیادین است. حضور زنان در سال‌های اخیر در سازمان‌ها روبه‌گسترش بوده است؛ اما در کنار گسترش مشارکت اجتماعی زنان ازجمله حضور در بازار کار و استخدام در سازمان‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی، تعارض‌های شغلی نیز ...  بیشتر