مقاله پژوهشی
2. بررسی عوامل مرتبط با تعارض نقش شغلی- خانوادگی زنان با تأکید برمتغیرهای شغلی و سازمانی

سیدعلیرضا افشانی؛ لیدا هاتفی راد

دوره 28، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21734

چکیده
  اشتغال زنان و موضوعات مرتبط با آن به‌ویژه در سال‌های اخیر به یکی از مباحث مهم در ایران تبدیل شده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ عوامل سازمانی شامل سابقۀ کار، ساعت کاری، نوع شغل، حمایت در کار، احساس گرانباری نقش شغلی، رضایت شغلی با تعارض نقش شغلی- خانوادگی زنان شاغل شهر یزد است. پژوهش، از نوع توصیفی- همبستگی است. داده­ها با استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. بازنمایی کالایی‏‌شدن احساسات در روابط اجتماعی (مورد مطالعه: فیلم سینمایی آرایش غلیظ)

احسان آقابابایی؛ مسعود کیانپور

دوره 28، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 19-30

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21736

چکیده
  در دهه‏های اخیر، تغییرات اجتماعی و رشد بخش خدمات، فضایی ایجاد کرده که طی آن احساسات افراد در روابط اجتماعی به ابژه تبدیل شده است. این روند در حوزة جامعه‌شناسی احساسات، «کالایی‌شدن احساسات» نام دارد و هدف مقالة حاضر، تفسیر بازنمایی کالایی‌شدن احساسات در یک فیلم سینمایی است. برای رسیدن به هدف فوق، فیلم سینمایی آرایش غلیظ به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. بررسی تأثیر مؤلفه‌های سرمایۀ اجتماعی در عملکرد شرکت‌های تعاونی کشاورزی و صنعتی شهرستان بویر احمد

اصغر میرفردی؛ سیروس احمدی؛ جعفر رستمی

دوره 28، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 31-52

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21704

چکیده
  تعاونی­های کشاورزی و صنعتی در تحقق برنامه­های توسعۀ کشور، نقش مهمی ایفا می­کنند و باعث رشد و بالندگی قطب تولیدی بخش کشاورزی و صنعتی و شکوفاشدن استعدادهای بالقوۀ این بخش در کشور می­شوند. نقش در خور توجه سرمایۀ اجتماعی و حضور آن در زندگی کنش­گران اجتماعی، که عامل مؤثری در تولید، کاهندۀ هزینه و تسهیل­گر تعاملات اجتماعی است، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. تحلیل تنبلی دانشگاهی به‌مثابه تنبلی اجتماعی در میان دانشجویان دانشگاه مازندران

علی اصغر فیروزجائیان؛ پرویز شریفی

دوره 28، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 53-70

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21735

چکیده
  تنبلی اجتماعی آسیب‌های متعدد و پیامدهای منفی را برای فرد و اجتماع در کوتاه‌مدت و درازمدت به وجود می‌آورد. تنبلی به معنای تن‌پروری، بیکاری، کاهلی، اهمال و سستی به کار رفته است. هدف این پژوهش، تحلیل جامعه‌شناختی عوامل درون و برون دانشگاهی بر تنبلی اجتماعی دانشجویان (مطالعة موردی: دانشجویان دانشگاه مازندران) است. روش پژوهش از نوع ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. بررسی رابطۀ بازتولید فرهنگی و طبقۀ اجتماعی با تأکید بر تقدیرگرایی (سرپرستان خانوار شهر اصفهان)

احمد مؤذنی؛ علی بهشتی دوست

دوره 28، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 71-94

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21708

چکیده
  این مطالعه با تأکید بر مفهوم طبقه، انواع سرمایه و بازتولید فرهنگی، رابطۀ میان تقدیرگرایی و طبقۀ اجتماعی (334 نفر از سرپرستان خانوار شهر اصفهان) را با استفاده از روش پیمایش و نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای بررسی کرده است. نتایج نشان می‌دهند رابطۀ معکوس میان طبقۀ اجتماعی و میزان تقدیرگرایی وجود دارد؛ به عبارت دیگر، طبقات پایین‌تر، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. رابطۀ مهارت‌های زندگی اجتماعی با مؤلفه‌های آموزش سیاسی دانشجویان مطالعۀ موردی: دانشگاه شهید باهنر کرمان

اصغر سلطانی؛ حسین معین آبادی

دوره 28، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 95-112

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21710

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ مهارت‌های زندگی اجتماعی با مؤلفه‌های آموزش سیاسی در دانشجویان است. بر اساس این، رابطۀ مؤلفه‌های مختلف مهارت‌های زندگی اجتماعی شامل خودآگاهی، ارتباط‌های انسانی، روابط میان‌فردی، تصمیم‌گیری، مشارکت و همکاری، تفکر انتقادی و شهروندی جهانی با مؤلفه‌های چهارگانۀ آموزش سیاسی یعنی دانش سیاسی، نگرش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
8. نقش اهمال‌کاری شغلی در عدالت سازمانی ادراک‌شده مطالعة موردی کارکنان دانشگاه پیام‌نور همدان

عباس خاکپور؛ میترا قلی‌پور

دوره 28، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 113-122

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21706

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور توصیف، پیش‌بینی و تبیین اهمال‌کاری شغلی ازطریق متغیرهای عدالت سازمانی انجام شده است. روش پژوهشازلحاظ هدف، کاربردی و ازلحاظ شیوة گردآوری و تحلیل داده‌ها، جزء پژوهش­های توصیفی(غیرآزمایشی) است. طرح پژوهش از نوع طرح‌های همبستگی چندمتغیره است. جامعه آماری پژوهش، کلیة کارکنان دانشگاه پیام‌نور همدان در سال تحصیلی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
9. اعتماد در تعاملات اجتماعی، یک مطالعۀ تجربی آزمایشگاهی

احمدرضا اصغرپور ماسوله؛ سمانه امیری؛ غلامرضا صدیق اورعی

دوره 28، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 123-138

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21705

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی تجربی اعتماد در تعاملات اجتماعی بوده است. برای این منظور نسخه‌ای از بازی سرمایه‌گذاری مبنا قرار گرفت و بر اساس این، 28 نفر از دانشجویان با استفاده از رایانه و به‌صورت شبکه در محیط آزمایشگاه، آن را اجرا کردند. این افراد به‌صورت ناشناخته و دوبه‌دو در 30 دور با یکدیگر با رایانه و در چارچوب بازی طراحی‌شده، تعامل داشتند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فرهنگ
10. دلالت‌های معنایی فراغت در میان شهروندان شهر اصفهان (یک پژوهش کیفی)

یاسر رستگار؛ محمدتقی ایمان؛ مریم سروش؛ سعید ابراهیمی

دوره 28، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 139-154

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.75230.0

چکیده
  تفکیک فزاینده‌ میان ساعات کاری و غیرکاری در زندگی مدرن، امکان فراغت بیشتری برای شهروندان فراهم کرده است؛ بنابراین، شیوة گذران آن به یک بحث تأمل‌برانگیز تبدیل شده است. مطالعه حاضر تلاش دارد با اتخاذ رویکرد تفسیری و با به‌کارگیری روش‌شناسی نظریه زمینه‌ای، این دلالت‌ها و معانی را در بین شهروندان شهر اصفهان شناسایی کند. بدین منظور ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
11. تحلیل فضایی عوامل اجتماعی و فرهنگی پیشران و مانع آمایش و توسعة منطقه‌ای در استان خراسان شمالی

خدر فرجی راد؛ غلامرضا کاظمیان

دوره 28، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 155-172

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21737

چکیده
  در دو دهة اخیر به نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی در آمایش و توسعة منطقه‌ای توجه زیادی شده است و جذابیت مفاهیمی مانند سرمایة اجتماعی در آمایش و توسعة منطقه‌ای افزایش یافته است؛ بنابراین در چارچوب رویکرد آمایش سرزمین به شناسایی عوامل و عناصر اجتماعی و فرهنگی تأثیرگذار بر فرایند توسعه توجه می‌شود که یکی از گام‌های اساسی برنامه‌ریزی توسعة ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
12. مطالعة کیفی نگرش و ادراکات زنان از بدن با تأکید بر جراحی‌های زیبایی

افسانه قاسمی

دوره 28، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 173-194

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.75214.0

چکیده
  بدن، تنها هستی زیست­شناختی و روانی نیست؛ بلکه پدیده­ای است که به‌صورت اجتماعی برساخت می­شود؛ بنابراین، امروزه با شکل­گیری جامعة مصرفی، گسترش رسانه­ها و بازتابی‌شدن هویت، افراد به ساخت بدن خود مبادرت می­کنند. هدف پژوهش، مطالعة ادراک زنان از تصور بدنی است و روش پژوهش، کیفی و از نوع نظریه­پردازی داده­محور است. تکنیک ...  بیشتر