دوره و شماره: دوره 28، شماره 4 - شماره پیاپی 68، دی 1396 (سال بیست و هشتم، شماره پیاپی 68، شماره چهارم، زمستان 1396) 
اعتماد در تعاملات اجتماعی، یک مطالعۀ تجربی آزمایشگاهی

صفحه 123-138

10.22108/jas.2017.21705

احمدرضا اصغرپور ماسوله؛ سمانه امیری؛ غلامرضا صدیق اورعی