مقاله پژوهشی فرهنگ
2. میزان دینداری و ارتباط آن با استفاده از شبکه‏های اجتماعی اینترنتی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه یاسوج)

اصغر میرفردی؛ مریم مختاری؛ عبدالله ولی نژاد

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21435

چکیده
  پژوهش حاضر، با هدف مطالعه میزان دینداری و ارتباط آن با میزان و نوع استفاده از شبکه‏های اجتماعی اینترنتی بر اساس نظریۀ گلوله جادوئی و مدل دینداری گلاک و استارک انجام شده است. روش پژوهش، روش پیمایشی است. بر اساس فرمول لین، حجم نمونه 400 نفر محاسبه شد که با روش نمونه‏گیری تصادفی از نوع طبقه‏ای چندمرحله‏ای انتخاب شد. ابزار گردآوری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
3. تأثیر معنویت در محیط کار بر سایش اجتماعی با نقش میانجی: جوّ اخلاقی سازمانی (مورد مطالعه: سازمان تأمین اجتماعی شهر اصفهان)

علی نصراصفهانی؛ زینب امیری؛ مجتبی فرخی؛ محسن سیفی

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 17-34

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21430

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی تأثیر معنویت در محیط‏ کار بر سایش اجتماعی با نقش متغیر میانجی جوّ اخلاقی سازمان در سازمان تأمین اجتماعی شهر اصفهان انجام شده است. این پژوهش به‌لحاظ اینکه عوامل مؤثر بر سایش اجتماعی را با معنویت در محیط کار و متغیر میانجی جوّ اخلاقی بررسی می‌کند و سایش را به‌عنوان متغیر وابسته در نظر می‌گیرد، نسبت به پژوهش‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
4. بررسی رابطۀ بین رهبری خدمتگزار و معنویت در محیط کار با سرمایۀ اجتماعی (مطالعۀ موردی: کارکنان بانک کشاورزی استان همدان)

سیروس قنبری؛ پرویز نویدی

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 35-48

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21431

چکیده
  با توجه به نقش و اهمیت نیروی منابع انسانی به‌عنوان یکی از سرمایه‌های اصلی سازمان‌ها باید گفت اثربخشی این سرمایه در پرتو فراهم‌کردن محیط کار مناسب و زمینۀ ارتباط و همکاری با دیگر اعضای سازمان و مشارکت در امور و مسائل مربوط به سازمان است؛ درنتیجه پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ رهبری خدمتگزار و معنویت در محیط کار با سرمایۀ اجتماعی انجام ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فرهنگ
5. بدن‌بینی ؛ کاربست رویکرد گفتمان تاریخی رُوث وُداک در تحلیل مستند «دماغ به سبک ایرانی»

آرش حسن پور؛ علی ربانی خوراسگانی

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 49-70

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21432

چکیده
  در فرهنگ مصرفی کنونی مقولۀ بدن و بدن‌پنداری، رکن اساسی هویت شخصی شده است؛ درنتیجه در سال‌های اخیر انواع مختلفی از جراحی زیبایی در جامعۀ ایرانی متداول شده که بالاترین میزان مراجعات زیبایی، متعلق به جراحی بینی است. در این مقاله با تأکید بر اهمیت بدن و تمایل روزافزون به جراحی زیبایی بینی در جامعۀ ایرانی و اشاره به تحولات گفتمانی بدن ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
6. نقش قومیت در رفتار انتخاباتی اجتماعات چندقومیتی (مورد مطالعه: شهرستان بجنورد)

حسین اکبری؛ روح اله فخاری

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 71-90

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21437

چکیده
  پژوهش حاضر، نقش قومیت و هویت قومی را بر رفتار انتخاباتی شهروندان بجنوردی بررسی کرده‌است. مطالعه برپایۀ نظریات نخبه‌گرا، شکاف‌های اجتماعی، هویت اجتماعی، دلبستگی گروهی، انتخاب عقلانی، رقابت و نظریۀ استعمار داخلی استوار است. مطالعه روی 367 نفر از شهروندان بجنوردی از اقوام مختلف اجرا شد که این حجم نمونه به نسبت اقوام ساکن در شهر تخصیص ...  بیشتر

مقاله پژوهشی خانواده و جنسیت
7. بررسی رابطۀ بین ابعاد خودکارآمدی‌ فرزندان با سرمایه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خانواده

مریم درفشان؛ فریده یوسفی

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 91-114

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21436

چکیده
  هدف این پژوهش، پیش‌بینی ابعاد خودکارآمدی (تحصیلی، اجتماعی و عاطفی) دانش‌آموزان بر اساس سرمایه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خانواده است. بدین‌منظور، 398 نفر از دانش‌آموزان مقطع متوسطۀ شهر شیراز به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار سنجش ابعاد خودکارآمدی‌، مقیاس خودکارآمدی موریس و ابزار سنجش سرمایه‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
8. تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر وضعیت حضور کارآفرینان شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در فعالیت‌های اقتصادی

رزیتا مویدفر؛ نعمت الله اکبری؛ محبوبه محمودزاده

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 115-128

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21434

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، تبیین تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر وضعیت حضور کارآفرینان شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در فعالیت‌های اقتصادی است. جامعۀ آماری شامل کلیّۀ شرکت‌های فعال مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان است. نمونه‌گیری به‌روش تصادفی طبقه‌بندی شدۀ متناسب انجام شده است. حجم نمونه برای بررسی فرضیه‌های پژوهش، 117 شرکت از شرکت‌های مستقر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فرهنگ
9. رویکردی جامعه‌شناختی به جنبش اجتماعی سیاهان در امریکا ( تحلیل ریشه‌ها، روندها و پیامدها)

علیرضا سمیعی اصفهانی؛ امران کیانی؛ علی محمدی

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 129-146

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21443

چکیده
  امریکایی‌های آفریقایی‌تبار بیش از یک قرن است که با فراهم‌شدن هر فرصت سیاسی در امریکا، به اعتراض دست زده و در تلاش برای دست‌یابی به حقوق برابر با سفیدپوستان برآمده‌اند. این مبارزات به‌ویژه از دهۀ 1960 فراز و نشیب زیادی را در روابط جامعه سیاه‌پوستان با حاکمیت این کشور در پی داشته است. نمونۀ اخیر آن کشته‌شدن مایکل براون سیاه‌پوست ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
10. بررسی رابطۀ میان استیفای حقوق شهروندی با نوع مشارکت سیاسی در شهر اصفهان

نجات محمدی فر؛ امیرمسعود شهرام نیا؛ حسین مسعودنیا؛ عباس حاتمی

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 147-162

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21433

چکیده
  به‌دنبال رشد شهرنشینی، مفاهیم جدیدی مانند شهروندی و حقوق شهروندی وارد گفتمان سیاسی کشورها شده و حقوق و تکالیفی را متوجه جامعه و دولت کرده است. وجه تمایز انسان پیشامدرن به‌عنوان یک فرد «مکلف» از انسان پسامدرن به عنوان یک فرد «محق» است. در این میان، میزان استیفای حقوق شهروندی،  مشارکت سیاسی را به‌لحاظ کمّی و کیفی می‌تواند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
11. عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی باتأکیدبر هوش اجتماعی و سلامت اجتماعی (مطالعة موردی: شهر کرمانشاه)

بهزاد حکیمی نیا؛ زنده یاد نصرالله پورافکاری؛ داریوش غفاری

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 163-178

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.74645.0

چکیده
  کیفیت زندگی یکی از مهم‌ترین حوزه‌های مطالعاتی در علوم اجتماعی است. این مهم به‌دلیل اهمیت روزافزون مطالعات کیفیت زندگی در سیاست‌های اجتماعی و نقش آن، ابزاری کارآمد برای مدیریت و برنامه‌ریزی رفاه است. پژوهش حاضر، رابطة هوش اجتماعی و سلامت اجتماعی با کیفیت زندگی در شهر کرمانشاه را بررسی می‌کند. هدف مطالعه حاضر، توسعه و سنجش شاخص‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فرهنگ
12. تحلیل جامعه ‌شناختی وضعیّت شهروندی فرهنگی (مطالعه موردی: شهروندان تنکابن)

احمد بخارایی؛ محمد حسن شربتیان؛ لیلا کبیری

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 179-216

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.22635

چکیده
  شهروندی فرهنگی، پذیرش حضور شهروندان با تفاوت‌‌های فرهنگی در یک مجموعه شهری را شامل می‌شود. آشنایی با حقوق و تکالیف شهروندی نسبت به یکدیگر، رعایت روابط مسالمت‌‌آمیز بین شهروندان و دوری از هرگونه قوم‌ مداری مهمترین اصول شهروندی فرهنگی است. از آنجا که مسئولان و مدیریت شهری وظیفه آموزش و تربیت شهروندان را برعهده دارند مطالعه پدیده ...  بیشتر