دوره 33 (1401)
دوره 32 (1400)
دوره 31 (1399)
دوره 30 (1398)
شماره 4
جامعه شناسی کاربردی، سال سی ام، شماره پیاپی 76، شماره چهارم، زمستان 1398
شماره 3
جامعه شناسی کاربردی، سال سی ام، شماره پیاپی 75، شماره سوم، پاییز 1398
شماره 2
جامعه شناسی کاربردی، سال سی ام، شماره پیاپی 74، شماره دوم، تابستان 1398
شماره 1
جامعه شناسی کاربردی، سال سی ام، شماره پیاپی 73، شماره اول، بهار 1398
دوره 29 (1397)
دوره 28 (1396)
دوره 27 (1395)
دوره 26 (1394)
دوره 25 (1393)
دوره 24 (1392)
دوره 23 (1391)
دوره 22 (1390)
دوره 21 (1389)
دوره 20 (1388)
مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
تأثیر انواع سرمایۀ اجتماعی در شبکههای اجتماعی بر انواع مشارکت سیاسی مورد مطالعه: شهروندان 18 سال به بالای سنندج

یعقوب احمدی

دوره 30، شماره 3 ، مهر 1398، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.110615.1366

چکیده
  اثر شبکه‌‌های اجتماعی مجازی و فضای سایبر و روابط اجتماعی و تعاملات درون این فضا بر مشارکت مدنی و سیاسی در سال‌‌های اخیر و با وقوع رویدادهایی ازجمله بهار عربی و جشن یک‌درصدی (در آمریکا و اروپا) اهمیت بسیاری یافته است. نوشتار حاضر، در همین زمینه و با توجه به نقش مهم شبکه‌‌های اجتماعی آنلاین در اعتراضات و فعالیت‌‌های سیاسی و مدنی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
سرمایه‌‌داری مجازی، زایش ستم و ژانوس رهایی: مطالعۀ‌‌ انتقادی برساخت ستم‌‌دید‌‌گی کردهای ایران در فیس‌‌بوک

نریمان محمدی؛ مسعود کیانپور؛ احسان آقابابایی

دوره 30، شماره 3 ، مهر 1398، صفحه 23-46

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.109997.1333

چکیده
  پژوهش حاضر دربارۀ چگونگی برساخت ستم‌‌دیدگی کردهای ایران در فیس‌‌بوک ازنظر انتقادی مطالعه و بررسی کرده است. ایدۀ نظری این مقاله، این است که منطق سرمایه‌‌داری مجازی بر فیس‌‌بوک کردی حاکم است و ایدئولوژی‌‌های مختلف وضعیت‌‌های گوناگون مرتبط با کردها را به نفع خودشان مصادره می‌‌کنند. روش پژوهش، مردم‌‌نگاری انتقادی مجازی است ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
مقایسۀ رفتارهای محیط زیستی بین گروه‌های قومی مطالعۀ موردی: اقوام آذری، تالش و گیلک در استان‌های گیلان و اردبیل

محبوبه محجوبی دریاکناری؛ احمد رضایی؛ صادق صالحی

دوره 30، شماره 3 ، مهر 1398، صفحه 47-62

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.113028.1485

چکیده
  رفتار محیط زیستی از مفاهیم جدید مطرح‌شده در بررسی‌های محیط زیستی جوامع مدرن است که طرح آن در بسیاری از رویکردهای محیط زیستی نشان‌دهندۀ اهمیت نقش این رفتارها در محیط طبیعی است. اقوام ایرانی به‌دلیل تفاوت‌های فرهنگی در رویارویی با محیط طبیعی رفتار زیست‌محیطی متفاوتی دارند. این طیف وسیع از برخورد نسبت به محیط زیست، از متغیرها و عوامل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
تحلیل تطبیقی - تاریخی تجربۀ شکست پروژۀ نوسازی در ایران دورۀ پهلوی اول (مقایسه با ترکیه در دورۀ آتاترک با کاربست فن جبر بولی)

آرش حسن پور؛ وحید حسن پور؛ مجید کافی

دوره 30، شماره 3 ، مهر 1398، صفحه 63-90

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.109331.1298

چکیده
  موضوع اصلی این مقاله، بررسی دلایل و عوامل شکست پروژة نوسازی در ایران دورة پهلوی است. هدف، مقایسة نوسازی اجتماعی به معنی گسست از جامعة سنتی و ایجاد جامعه‏ای متفاوت بر پایة فناوری پیشرفته و حاکمیت علم ابزاری، نگرشی عقلانی به زندگی و برخورداری از رهیافتی غیردینی در روابط اجتماعی در جامعة ایران پیش از انقلاب و ترکیه در همان دوره است. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی خانواده و جنسیت
گونه‌شناسی پوشش زنان شهر همدان و عوامل اجتماعی مرتبط با آن

زهره بخشی نظر؛ علی محمد قدسی؛ اسماعیل بلالی

دوره 30، شماره 3 ، مهر 1398، صفحه 91-108

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.113421.1508

چکیده
  پوشش کنشی اجتماعی (همانند کنش‌های اجتماعی دیگر) است که از کم و کیف و محتوای جامعه تأثیر می‌گیرد. گونه‌شناسی پوشش طیفی است که گونه‌های مختلف پوشش را در بر می‌گیرد. این گونه‌ها طبق انگیزه‌های پوششی افراد در معرض تأثیر و در ارتباط با عوامل اجتماعی شکل می‌گیرد. در این پژوهش گونه‌های پوشش زنان شهر همدان و عوامل اجتماعی مؤثر و مرتبط ...  بیشتر

مقاله پژوهشی خانواده و جنسیت
مطالعه تجربه ایفای هم‌زمان نقش شغلی-خانوادگی در ماداران شاغل دارای فرزند خردسال

حجیه بی بی رازقی نصرآباد؛ زینب حسینی

دوره 30، شماره 3 ، مهر 1398، صفحه 109-134

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.113958.1549

چکیده
  این مقاله به تجربه زیسته زنان شاغل از ترکیب نقش‌‌های شغلی- خانوادگی می‌پردازد. مطالعه از نوع کیفی است و داده‌ها از طریق مصاحبه عمیق با 28 زن شاغل دارای فرزند زیر ده سال در تهران جمع آوری شده است. یافته‌های این پژوهش در قالب دو مقوله هسته، - هشت خرده مضمون و 19 مفهوم است که از 580 عبارت استخراج شده است. یافته‌ها نشان داد مادران شاغل در این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی خانواده و جنسیت
ساختار و عملکرد خانوادگی در خانواده های تک همسری و چند همسری

مهناز فرهمند؛ زهره رضوانی

دوره 30، شماره 3 ، مهر 1398، صفحه 135-154

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.114022.1556

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش ساختار خانواده بر عملکرد آن در خانواده های چند همسری و تک همسری در شهر زاهدان است. روش تحقیق از نوع پیمایش و چارچوب نظری ترکیبی از نظریات بلاد و ولف، بات و الگوی مک مستر است. جامعه آماری شامل کلیه خانواده های شهر زاهدان است. شیوه نمونه گیری برای خانواده های تک همسر نمونه گیری خوشه ای – چند مرحله ای (250نفر) ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فرهنگ
سازه‏ های اثرگذار بر رفتار مدیریت مصرف مواد غذایی خانوارهای بخش مرکزی شهرستان نجف‏آباد: کاربرد الگویی ترکیبی

فاطمه سورانی؛ مصطفی احمدوند

دوره 30، شماره 3 ، مهر 1398، صفحه 155-174

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.112360.1453

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تحلیل رفتار مدیریت مصرف مواد غذایی و عوامل مؤثر بر آن در خانوارهای ساکن در بخش مرکزی شهرستان نجف‏آباد انجام شد. براساس جدول بارتلت و همکاران (2001)، 197 خانوار روستایی و 208 خانوار شهری به‌منزلۀ نمونۀ آماری تعیین و به روش نمونه‏گیری طبقه‏ای با انتساب متناسب پیمایش شدند. نتایج نشان‌دهندۀ نکویی برازش ترکیب دو نظریۀ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
مطالعۀ جامعه‌شناختی بی‌ثباتی هویتی فرزندان در جریان اعتیاد والدین

سمیه حقی؛ زهره نجفی اصل

دوره 30، شماره 3 ، مهر 1398، صفحه 175-190

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.101412.1034

چکیده
  خانواده نخستین نهاد اجتماعی است که در جریان اعتیاد به‌طور مستقیم آسیب می‌‌بیند. اعتیاد در بیشتر موارد با مرد به خانواده وارد و با ابتلای دیگر اعضا ازجمله مادر و فرزندان در خانواده تثبیت می‌‌شود. با تثبیت اعتیاد در خانواده و آسیب‌‌پذیری فرزندان، خسارت‌های جبران‌‌ناپذیری بر کیان خانواده وارد می‌‌شود که یکی از آنها، بی‌‌ثباتی ...  بیشتر