دوره و شماره: دوره 30، شماره 4 - شماره پیاپی 76، دی 1398 (جامعه شناسی کاربردی، سال سی ام، شماره پیاپی 76، شماره چهارم، زمستان 1398) 
تحلیل نقش اعتماد بین‌فردی در مبادلات اقتصادی

صفحه 77-96

10.22108/jas.2019.113827.1537

مسعود زارع مهرجردی؛ حسین میرزائی؛ غلام رضا حسنی در میان


شماره‌های پیشین نشریه

جامعه شناسی کاربردی، سال سی ام، شماره پیاپی 76، شماره چهارم، زمستان 1398
جامعه شناسی کاربردی، سال سی ام، شماره پیاپی 75، شماره سوم، پاییز 1398
جامعه شناسی کاربردی، سال سی ام، شماره پیاپی 74، شماره دوم، تابستان 1398
جامعه شناسی کاربردی، سال سی ام، شماره پیاپی 73، شماره اول، بهار 1398