مقاله پژوهشی خانواده و جنسیت
2. نگرش جمعیت‌شناختی و اجتماعی به شکل‌های نوظهور خانواده در ایران

یعقوب فروتن

دوره 30، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.111964.1434

چکیده
  مطابق نظریۀ گذار جمعیت‌‎شناختی دوم، در جوامع معاصر طیف فزاینده‌ای از شکل‌های نوظهور خانواده‌ مشاهده می‌شود. موضوع محوری این پژوهش، مطالعۀ این شکل‌های نوظهور در قالب مؤلفه‌های چهارگانه مشتمل بر خانوادۀ بی‌فرزندی، خانوادۀ تک‌فرزندی، خانوادۀ تک‌والدی و زندگی مشترک بدون ازدواج است. تلاش شده است شواهد پژوهشی سبب شناخت بهتر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی خانواده و جنسیت
3. خستگی و رضایت ناشی از شفقت‌ورزی: تجربۀ مادران مراقب فرزند توانخواه

اعظم نقوی؛ فهیمه زمانی فروشانی

دوره 30، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 21-34

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.114021.1557

چکیده
  مراقبان خانگی در تمام دنیا در کنار متخصصان نظام سلامت از بیماران مراقبت می‌کنند؛ اما برای این مراقبت حقوقی دریافت نمی‌کنند و در بیشتر موارد نیازهای آنها نادیده گرفته می‌‌شود. هدف پژوهش حاضر، مطالعۀ تجربۀ مادران دارای فرزند توانخواه از خستگی یا رضایت ناشی از شفقت‌ورزی است. روش انجام این پژوهش کیفی و از نوع تحلیل مضمون براون و کلارک ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
4. بررسی رابطۀ بین عوامل جامعه‌شناختی و رفتار زیست‌محیطی شهروندان شهر شیراز

فرناز دسترس؛ بیژن خواجه نوری

دوره 30، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 35-58

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.114197.1567

چکیده
  هدف این مطالعه، بررسی رابطۀ بین عوامل جامعه‌شناختی و رفتار زیست‌محیطی شهروندان شهر شیراز است و در آن از الگوی رفتار زیست‌محیطی کالموس و اجی‌من (2002) به‌منزلۀ چارچوب نظری استفاده شده ‌است. روش پژوهش، پیمایش و جمعیت آماری شامل همۀ افراد بالای 15 سال در 11 منطقۀ شهر شیراز است که براساس فرمول کوکران حجم کل نمونه 384 نفر محاسبه شده ‌است. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی خانواده و جنسیت
5. تحلیل چندسطحی عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایۀ چهارم در درس ریاضیات با تأکید بر اشتغال مادران

مهری شمس قهفرخی

دوره 30، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 59-76

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.112307.1450

چکیده
  هدف این مطالعه، تعیین عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایۀ چهارم در درس ریاضیات با تأکید بر اشتغال مادران است؛ عواملی مانند تحصیلات پدر، تحصیلات مادر، جنس و منابع آموزشی در خانه و محل مدرسه. بدین منظور از داده‌‌های تیمز[1] سال 2015 ایران استفاده شده است. ارتباط بین موفقیت در درس ریاضیات و متغیرهای ذکرشده در سطح دانش‌آموز و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
6. تحلیل نقش اعتماد بین‌فردی در مبادلات اقتصادی

مسعود زارع مهرجردی؛ حسین میرزائی؛ غلام رضا حسنی در میان

دوره 30، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 77-96

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.113827.1537

چکیده
  در این پژوهش، اعتماد به‌منزلۀ یکی از مهم‌‎ترین ارکان پیوستگی و گسست قراردادهای تجاری با تکیه بر پرونده‌های دعاوی حقوقی - اقتصادی بررسی شده است. در ظاهر به نظر می‌رسد دو مفهوم اعتماد و مبادلات اقتصادی از یکدیگر مستقل‌اند؛ اما درنهایت، نقش بسزایی در بازتولید یکدیگر در سطوح مختلف دارد. در این پژوهش، ابتدا مفهوم اعتماد در سطوح مختلف ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
7. طراحی مدل نگهداشت ژن نخبگی با تأکید بر دانش‌آموختگان آموزش عالی و وزارت بهداشت

رضا زندی؛ یونس وکیل الرعایا؛ محسن فرهادی نژاد

دوره 30، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 97-112

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.112981.1484

چکیده
  با خروج نخبگان و بازنگشتن آنها به کشور، ژن‌های نخبگی هم به کشورهای نخبه‌پذیر منتقل و سبب تضعیف جریان توسعه‌یافتگی در کشور می‌شوند. هدف کلی این پژوهش طراحی الگوی نگهداشت ژن ‌نخبگی در کشور با تأکید بر وزارت‌های علوم و بهداشت است. روش به‌کار‌رفته، ترکیبی از نوع اکتشافی متوالی است. 25 نفر از استادان نخبۀ وزارت‌های علوم و بهداشت در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
8. تأثیر فضیلت سازمانی بر خودانگیختگی سازمانی؛ آزمون نقش میانجی هویت سازمانی مطالعۀ موردی: کارکنان دانشگاه لرستان

حجت اله وحدتی؛ هدی پورزارع؛ مژگان باقری

دوره 30، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 113-126

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.112966.1482

چکیده
  هدف این مقاله، بررسی اثر مستقیم و غیرمستقیم فضیلت سازمانی ادراک‌شده بر خودانگیختگی سازمانی است. بدین منظور اثر غیرمستقیم فرض‌شده از دیدگاه هویت اجتماعی (شناسایی سازمانی، افتخار و احترام)، شناسایی سازمانی و افتخار و احترام به‌منزلۀ واسطه‌‌های رابطۀ فضیلت سازمانی و خودانگیختگی بررسی می‌شوند. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی، و با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
9. رابطۀ بین میزان اخلاق محیط زیستی و سرمایۀ اجتماعی با فرهنگ محیط زیستی مورد مطالعه: شهر کرمان

جمیله اسفندیارپور؛ علی مرادی؛ اسماعیل جهانبخش

دوره 30، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 127-150

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.116579.1675

چکیده
  هدف اصلی این مقاله، بررسی رابطۀ بین میزان اخلاق محیط زیستی و سرمایۀ اجتماعی با فرهنگ محیط زیستی با تأکید بر شهر کرمان برای دو مقطع زمانی ده سال پیش و در حال حاضر است که با روش پیمایشی و استفاده از ابزار پرسش‌نامه انجام شده است. جامعۀ آماری شامل افراد بالای ۱۶سال ساکن در مناطق چهارگانۀ شهر کرمان است که براساس آمار سال 1395 معادل ۶۳۴۱۳۲ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
10. عوامل مؤثر بر نگرش اخلاقی به کسب‌ و کار مورد مطالعه: دانشجویان دختر دانشگاه شهید بهشتی

سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ محمد خدابخشی؛ زهرا عزیزیان کلخوران

دوره 30، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 151-175

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.111409.1407

چکیده
  امروزه تدوین قواعد اخلاقی برای حرفه‌های مختلف به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در سراسر دنیا تبدیل شده است. در این میان، پژوهشگران بسیاری به اخلاق کسب ‌و کار به‌منزلۀ یکی از مهم‌ترین حوزه‌های اخلاق حرفه‌ای توجه کرده‌اند. این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر نگرش اخلاقی به کسب ‌و کار میان نمونۀ خاصی از جامعه (دانشجویان دختر) انجام شده ...  بیشتر