مقاله پژوهشی فرهنگ
2. تبیین جامعه‌‌شناختی فرهنگ مالیاتی بر مبنای واکاوی نظام معنایی مؤدیان مالیاتی در شهر اصفهان: رویکردی ترکیبی

محمد حیدری؛ وحید قاسمی؛ محسن رنانی؛ محمد تقی ایمان

دوره 30، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 1-28

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.110523.1373

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تبیین جامعه‌شناختی فرهنگ مالیاتی مؤدیان ازطریق واکاوی نظام معنایی آنها دربارۀ پدیدۀ مالیات انجام شده است. روش پژوهش از نوع ترکیبی و راهبرد اکتشافی - متوالی است. در مرحلۀ کیفی پژوهش از روش نظریۀ زمینه‌‌ای (رویکرد سیستماتیک) و در مرحلۀ کمی از روش پیمایش استفاده شد. جامعۀ مطالعه‌شده، مؤدیان مالیاتی شهر اصفهان است. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی خانواده و جنسیت
3. رابطۀ جنسیت، وضعیت تأهل و شیوۀ اعمال قدرت در خانواده با دین‌داری دانشجویان دانشگاه مازندران

سید مهدی متولیان؛ سید مهدی حسینی شیروانی؛ زهرا نوری

دوره 30، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 29-46

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.108019.1238

چکیده
  دین، نهاد مهم اجتماعی است که با تاروپود جامعۀ ایران گره خورده و منشأ تحولات مهمی همچون انقلاب اسلامی شده است. در این زمینه برای گسترش دین‌داری در کشور به‌ویژه بین جوانان تلاش‌های زیادی انجام شده است؛ بنابراین، با توجه به اهمیت دین‌داری، در پژوهش حاضر تلاش شده است میزان دین‌داری و عوامل مرتبط با آن بین دانشجویان بررسی شود. نمونۀ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
4. مطالعه و تحلیل عوامل اجتماعی مؤثر در بهبود رفتارهای معطوف به حفظ محیط زیست مناطق روستایی، مطالعۀ موردی: شهرستان اردبیل

وکیل حیدری ساربان

دوره 30، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 47-64

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.104839.1135

چکیده
  هدف این مقاله مطالعه و تحلیل عوامل اجتماعی مؤثر در بهبود رفتارهای معطوف به حفظ محیط زیست مناطق روستایی شهرستان اردبیل است. این پژوهش ازلحاظ هدف، توسعه‌ای و ازلحاظ ماهیت توصیفی و پیمایشی و از نوع تحلیلی است. روش گرد‌آوری داده‌ها برای پاسخ‌گویی به سؤالات پژوهش، به دو صورت اسنادی (داده‌های ثانویه) و پیمایشی (داده‌های اولیه) و ابزار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
5. فروپاشی خرده‌گفتمان عشیره‌ای و رفتار انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی؛ مطالعۀ موردی: حوزۀ انتخابی بویراحمد در دورۀ نهم انتخابات مجلس شورای اسلامی

جاسب نیک فر؛ ثمانه جابری پور

دوره 30، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 65-84

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.106108.1182

چکیده
  رفتار انتخاباتی زمان‌مند، زمینه‌‌مند و مکان‌مند است. به ‌بیان ‌دیگر، رفتار رأی‌دهندگان از یک حوزۀ انتخابی به حوزۀ انتخابی دیگر و از یک انتخابات به انتخابات دیگر متفاوت است. در سال‌های گذشته مشارکت رأی‌دهندگان در استان‌های دارای بافت و ساخت اجتماعی عشیره‌ای در انتخابات مجلس شورای اسلامی بسیار زیاد بوده است. حوزۀ انتخابی بویراحمد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
6. تأثیر رسانه‌های جدید با واسطه‌گری متغیرهای اجتماعی بر مشارکت سیاسی دانشجویان مطالعۀ موردی: دانشجویان دانشگاه شیراز

خلیل الله سردارنیا؛ سینا امینی زاده؛ مظفر حسنوند

دوره 30، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 85-100

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.109527.1307

چکیده
  مشارکت سیاسی از نشانه‌های مهم توسعۀ سیاسی است که کم و کیف و قالب‌های آن از جامعه‌ای تا جامعۀ دیگر متفاوت است. تحقق مشارکت سیاسی و نهادینه‌شدن آن مستلزم وجود آمادگی‌ها و شرایط روحی - روانی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی خاص هر جامعه است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر مشارکت سیاسی دانشجویان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فرهنگ
7. سنخ‌‌شناسی تصویر از مرگ و فرایندهای رویارویی با آن؛ مورد مطالعه: شهروندان گیلانی

علی یعقوبی؛ سیده زهرا میرحجازی؛ زینب صوفی زاده

دوره 30، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 101-116

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.105689.1161

چکیده
  مرگ امری پیچیده است و افراد از فهم محتوای آن عاجزند. یکی از دلایل مرگ‌‌‌هراسی، ناشناخته‌بودن و ابهام آن است. هدف این مقاله سنخ‌‌شناسی و فهم پدیدۀ مرگ بین مردم استان گیلان است و در آن، با تکیه بر روش‌‌ کیفی و نمونه‌‌گیری هدفمند از مصاحبه‌‌های نیمه‌‌سازمان‌‌یافته و فردی با 50 نفر از شهروندان استان گیلان استفاده شده است؛ سپس تحلیل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
8. تیپولوژی مناطق 15 گانۀ شهری اصفهان با تأکید بر آسیب‌های اجتماعی محله‌های فوق بدخیم

حمید دهقانی

دوره 30، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 117-136

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.112690.1472

چکیده
  کلان‌شهرهای ایران در آستانۀ بلعیده‌شدن ازسوی حاشیه‌های شهری‌اند و اگر اقدامات پیشگیرانه‌ای صورت نگیرد، به‌زودی متن شهرها ممکن است در معدۀ حاشیه‌های شهری هضم شوند. اصفهان در یک‌صد سال اخیر بالاترین میزان صنعتی‌شدن و سریع‌ترین رشد جمعیت را داشته است. به‌گونه‌ای که جمعیت اصفهان در صد سال اخیر از هشتاد هزار نفر به دو میلیون نفر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
9. رابطة به‌هم‌پیوستگی خانوادگی و شرمسارسازی با بزهکاری؛ مورد مطالعه: دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان شهر تبریز

محمدرضا حسنی

دوره 30، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 137-164

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.104749.1129

چکیده
  طبق استدلال نظریة شرمسارسازی بازپذیرکنندۀ بریث ویت، تأثیر مثبت (بازپذیرکننده) یا منفی (بدنام‌‌کننده) شرمسارسازی بر وقوع جرم، به شیوة اجرای آن بستگی دارد. ازنظر بریث ویت، به‌هم‌پیوستگی بستری مساعد برای شرمسارسازی بازپذیرکننده است و به‌گونه‌ای آن را مشروط می‌‌‌کند. در اینجا، فرض بر این است که افراد دارای روابط به‌هم‌پیوستة ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
10. مدل‌سازی روابط علّی بین احساس عدالت (توزیعی و رویه‌ای) با اعتماد و احساس تعلق به مدرسه بین دانش‌آموزان دبیرستانی

معصومه طالبی؛ محمد حسنی؛ افشار کبیری

دوره 30، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 165-178

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.109201.1292

چکیده
  پژوهش حاضر از نوع توصیفی - همبستگی است و با هدف بررسی روابط بین ابعاد احساس عدالت (توزیعی و رویه‌ای) با اعتماد و احساس تعلق به مدرسه بین دانش‌آموزان دبیرستانی انجام شده است. تعداد 530 دانش‌آموز دورۀ دوم متوسطه با نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی، برای نمونۀ آماری انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه بود. برایتجزیه ‌و تحلیلداده‌هاوبررسی ...  بیشتر