مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
1. تحلیلی بر وضعیت هویت ملی و ابعاد ششگانه آن در بین شهروندان شهر اصفهان

یاسر رستگار؛ علی ربانی

دوره 24، شماره 2 ، تابستان 1392، صفحه 1-20

چکیده
  هدف مقاله‌ حاضر، تبیین و تحلیل وضعیت هویت ملّی با تأکید بر ابعاد ششگانه آن، در بین ساکنان شهر اصفهان است. بدین منظور، پس از مطالعه‌ متون نظری مرتبط با مباحث هویت، ابعاد آن بررسی و چارچوب نظری مناسب انتخاب شد و با توجه به تحقیقات انجام شده در گذشته، شش بعد فرهنگی، زبانی، اجتماعی، سیاسی، سرزمینی و دینی به عنوان مهمترین ابعاد هویت ملی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فرهنگ
2. فرا تحلیل روش و نتایج پژوهش‏ های کیفیت زندگی شهری در ایران

سعید شفیعا؛ محمدعلی شفیعا؛ غلامرضا کاظمیان

دوره 24، شماره 2 ، تابستان 1392، صفحه 21-40

چکیده
        گسترش زندگی شهری، باعث تجمع هر چه بیشتر منابع و امکانات در شهرها شده است. دستیابی به آستانه­های مطلوب کمی برای زندگی در شهر، به مرور توجه ساکنان و پژوهشگران را به کیفیت زندگی شهری جلب نموده است. تعدد و تنوع مقالات علمی منتشر شده در زمینه کیفیت‌ زندگی‌شهری، یکی از نشانه­های قابل اتکا برای نمایش گرایش محققان به این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
3. مفهوم و مدل جامعه یادگیری در کشور ایران

صدیقه کریمی؛ احمدرضا نصر اصفهانی؛ زنده یاد مصطفی شریف

دوره 24، شماره 2 ، تابستان 1392، صفحه 41-66

چکیده
  محققان برای ‌پاسخ به این سؤال که جامعه ‌یادگیری چه نوع جامعه‌ای است، دیدگاه‏ها و مدل‏های گوناگونی ارائه کرده‌اند. با توجه به اینکه هر کشور باید مدل متناسب با شرایط خود را طراحی کند، مقاله حاضر در صدد است تا مدلی مفهومی برای جامعه یادگیری متناسب با شرایط کشورمان ارائه دهد. در این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و ابزار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فرهنگ
4. بررسی تأثیر سه نوع سرمایه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر شادی جوانان

فاطمه اکبر زاده؛ حمید دهقانی؛ غلامرضا خوشفر؛ حیدر جانعلی زاده چوب بستی

دوره 24، شماره 2 ، تابستان 1392، صفحه 67-88

چکیده
  به علت اهمیت شادی و نقش آن در زندگی جوانان، هدف تحقیق حاضر بررسی میزان احساس شادی جوانان شهر بابلسر و تأثیر سه نوع سرمایه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر آن است. نوع روش تحقیق پیمایشی است. تعیین میزان تأثیر هر یک از این سه نوع سرمایه بر میزان احساس شادی، از مهمترین فرضیه‏های این تحقیق هستند. برای انجام این پژوهش، از یک نمونة 380 نفری از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
5. تحلیل تطبیقی- کیفی تضاد سیاسی خشونت‏ آمیز در سطح کلان

رسول عباسی؛ رضا همتی

دوره 24، شماره 2 ، تابستان 1392، صفحه 89-110

چکیده
  در این مقاله با اتخاذ رویکرد تطبیقی- کیفی مورد محور، به تضاد سیاسی خشونت‏آمیز در سطح کلان پرداخته شده است. به طور کلی، نوشته حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است که چرا در برخی از کشورها تضاد کم است و اگر هست، چگونه تنظیم و مدیریت می‏شود؟ اما کشورهای دیگر با تضادهای مختلفی مواجه بوده، پیامدهای خشونت بار آن را تجربه می‏کنند؟ چارچوب نظری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی خانواده و جنسیت
6. بررسی عوامل مؤثر بر فاصله بین ازدواج و فرزندآوری (مطالعه موردی: زنان متأهل 49-20 ساله شهر اصفهان)

حمید کشاورز؛ منصور حقیقتیان؛ خدیجه توسلی دینانی

دوره 24، شماره 2 ، تابستان 1392، صفحه 111-125

چکیده
  این تحقیق با هدف تعیین عوامل مؤثر بر فاصله بین ازدواج و فرزندآوری زنان متأهل 49-20 ساله شهر اصفهان صورت گرفته است. چارچوب نظری تحقیق بنا به تناسب موضوع، نظریه‏های جامعه‏شناسی و مکاتب مربوط به این حوزه قرار گرفت. روش تحقیق در این پژوهش، پیمایش بوده است و جامعه آماری 413739 نفر از زنان 20 تا 49 ساله شهر اصفهان بوده‏اند. حجم نمونه 384 نفر بوده‏اند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
7. اثر تولید و رشد بخشی بر فقر و رفاه اجتماعی در استان‏ های ایران (86-1379)

شکوفه فرهمند؛ سید کمیل طیبی؛ محسن کریمی

دوره 24، شماره 2 ، تابستان 1392، صفحه 127-142

چکیده
  فقر در طول تاریخ بشری یکی از پدیده‏های نامطلوب اقتصادی و اجتماعی جوامع مختلف به شمار رفته و هم اکنون نیز به عنوان یکی از معضلات بزرگ جامعه جهانی شناخته می‏شود. با استناد بر نظریه رشد به نفع فقیر، این سؤال مطرح است که آیا رشد اقتصادی با افزایش متغیرهای کمی اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه می‏تواند یکی از عوامل اصلی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
8. تأثیر عوامل سازمانی بر سطح اخلاق کار در میان کارکنان ادارات دولتی (مورد شهرستان خوانسار)

مهرانگیز محمدخانی؛ اسماعیل بلالی؛ اکرم محمدی

دوره 24، شماره 2 ، تابستان 1392، صفحه 143-164

چکیده
         اخلاق کار در ادارات دولتی کشور ضعف محسوسی دارد. بر این ضعف اخلاق کار، متغیرهای بی‌شماری دخیلند. برخی صاحبنظران با تأکید بر سطوح کلان، بر متغیرهای کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انگشت می‏گذارند و برخی دیگر ضمن توجه بر سطوح میانی و خرد، متغیرهای میانی و خرد مؤثر بر اخلاق کار را برجسته می‏نمایند. این مطالعه از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
9. بررسی تأثیر عدالت سازمانی ادراک شده بر میزان سرمایه اجتماعی کارکنان مورد مطالعه شبکه بهداشت و درمان شهرستان نوشهر

علی نصراصفهانی؛ جواد شعبانی نفت چالی؛ جواد خزایی پول

دوره 24، شماره 2 ، تابستان 1392، صفحه 165-184

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر سرمایه اجتماعی کارکنان است.  مرحله اول اجرای پژوهش کتابخانه‏ای و مرحله دوم آن توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری را کلیه کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان نوشهر، شامل 360  نفر مرد و زن تشکیل می‏دهند که از بین این جامعه تعداد  135نفر به عنوان نمونه به روش نمونه‏گیری تصادفی انتخاب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فرهنگ
10. بررسی رابطه مسؤولیت­ پذیری و گرایش به صرفه­ جویی در مصرف آب

سیروس احمدی؛ اصغر میرفردی؛ قاسم زارعی

دوره 24، شماره 2 ، تابستان 1392، صفحه 185-200

چکیده
        علی رغم این که ایران کشور کم بارانی است، اما میزان مصرف آب در ایران فراتر از استانداردهای جهانی است. رویکرد اساسی در مقابله با بحران مصرف آب، صرفه‏جویی است، اما در ایران کمتر به این موضوع توجه شده است. بر این اساس، پژوهش حاضر کوشیده است گرایش به صرفه‏جویی در مصرف آب را بررسی و رابطه آن را با مسؤولیت‏پذیری، آزمون نماید. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
11. رفتارهای مطلوب اجتماعی و ایثارگری در شهروندان اصفهانی

آرمیتا نوئین؛ محمدباقر کجباف؛ مهرنوش فرودستان

دوره 24، شماره 2 ، تابستان 1392، صفحه 201-220

چکیده
  این  پژوهش، به بررسی رفتار مطلوب اجتماعی و استدلال اخلاقی ایثارگران ( جانبازان و آزادگان ) هشت سال دفاع مقدس و دیگر شهروندان اصفهانی می‏پردازد. جامعه آماری این پژوهش شامل  ایثارگران (جانبازان و آزادگان) هشت سال دفاع مقدس و دیگر شهروندان اصفهانی در سال 1388 بوده است. برای انجام این پژوهش با  استفاده از شیوه نمونه‏گیری تصادفی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی خانواده و جنسیت
12. بررسی علل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر پرخاشگری در میان خانواده های تبریز

سیروس فخرایی؛ بهنام بشیری خطیبی

دوره 24، شماره 2 ، تابستان 1392، صفحه 221-233

چکیده
         هدف از انجام این تحقیق، بررسی و شناخت تأثیر عوامل جمعیت شناختی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تبیین پرخاشگری در خانواده می‌باشد. به عبارت دیگر در این پژوهش سعی شده است به این پرسش اساسی پاسخ داده که چرا در برخی از خانواده‌ها رفتارهای پرخاشگرانه دیده می‌شود. بر این اساس فرضیه‌هایی که از سه دیدگاه نظری از حوزه روان‏شناسی ...  بیشتر