مسائل اجتماعی ایران
2. بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر تعلق‌مندی نسبت به محیط زیست (مورد مطالعه: شهروندان شهر تهران)

عبدالحسین کلانتری؛ مسعود کیانپور؛ وحید مزیدی شرف آبادی؛ مجتبی لشگری

دوره 27، شماره 2 ، تابستان 1395، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2016.20488

چکیده
  احساس را می‌توان بخشی از فضای مفهومی نگرش‌های زیست محیطی دانست. احساسات زیست محیطی که دلالت‌های تعلق‌گرایانه دارند، بی‌شک تأثیری مهم بر رفتارهای همسو در قبال محیط زیست خواهند داشت. این پژوهش به بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر احساس تعلق شهروندان تهرانی نسبت به محیط زیست با استفاده از روش پیمایش و با ابزار پرسشنامه پرداخته است. ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
3. تبیین جامعه‌شناختی زمینه‌های اجتماعی پرورش و گریز نخبگان در شهر بندرعباس

نادر افقی؛ حمید عباداللهی؛ سمیره علی پور

دوره 27، شماره 2 ، تابستان 1395، صفحه 17-42

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2016.20489

چکیده
  نخبگان رکن اساسی توسعه هر جامعه‌ای هستند که بدون آن‌ها مسیر توسعه هرگز هموار نخواهد شد. مسأله‏ای که جامعه ما را مورد تهدید می‌کند، مهاجرت نخبگان است. بر این اساس ضروری است که به منظور نگهداشت نخبگان و استفاده مناسب از ظرفیت‏های علمی آنان در جهت توسعه، زیرساخت‏ها و شرایط لازم برای پرورش و بالندگی شناسایی شود. پژوهش حاضر در ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
4. نقش سبک‌های هویتی در تبیین هویت ملی (مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه اصفهان)

راضیه مهرابی کوشکی؛ جواد امام جمعه زاده؛ حسین مسعودنیا؛ علی ربانی خوراسگانی

دوره 27، شماره 2 ، تابستان 1395، صفحه 43-60

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2016.20490

چکیده
  میزان هویت ملی در میان اقشار جوان و نخبه دانشگاهی یکی از دغدغه‌های پیش روی دولت‌ها و جوامع چند فرهنگی همچون ایران است. این مسأله یعنی میزان احساس تعلق خاطر و آگاهی نسبت به مؤلفه‌های سازنده هویت ملی نیازمند بررسی معرف‌ها و عوامل روان‌شناختی، فرهنگی، جامعه‌شناختی و سیاسی تأثیرگذار برآن به ویژه در میان نسل‌های سوم و چهارم انقلاب ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
5. تأثیر مداخله‌ای نگرش مسؤولانه زیست محیطی بر رابطه بین دلبستگی مکانی و رفتار مسؤولانه زیست محیطی

محمد عباس زاده؛ حسین بنی فاطمه؛ محمد باقر علیزاده اقدم؛ لیلا علوی

دوره 27، شماره 2 ، تابستان 1395، صفحه 61-80

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2016.20491

چکیده
  بررسی رفتار زیست محیطی شهروندان جوامع و عوامل مؤثر بر آن، هم‌چنان یکی از اساسی‌ترین موضوعات مورد توجه جامعه‌شناسان در حوزه محیط زیست است. این مقاله با هدف مطالعه رابطه متغیرهای دلبستگی مکانی و نگرش مسؤولانه زیست محیطی با رفتار مسؤولانه زیست محیطی انجام شده است. تأثیر نگرش مسؤولانه زیست محیطی به عنوان متغیر واسطه به کار گرفته شده ...  بیشتر

رسانه
6. پیش‌بینی رفتارهای وابستگی به تلفن همراه در دانشجویان دانشگاه‏های شهرکرد با توجه به خصوصیات جمعیت‏شناختی و روان‌شناختی آنان

بی بی عشرت زمانی؛ زهرا بابادی عکاشه؛ یاسمین عابدینی

دوره 27، شماره 2 ، تابستان 1395، صفحه 81-92

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2016.20492

چکیده
  هدف اصلی این تحقیق، پیش‌بینی رفتارهای وابستگی به تلفن همراه در دانشجویان دانشگاه‏های شهرکرد با توجه به خصوصیات جمعیت‌شناختی و روان‌شناختی آنان بود. این پژوهش با توجه به اهداف آن پژوهشی کاربردی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه‏های پیام‏نور، آزاد و علوم‌پزشکی شهر شهرکرد تشکیل می‏دهد. تعداد ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
7. بررسی میزان گرایش به قانون‌گریزی و رابطه آن با میزان مشارکت اجتماعی و میزان کنترل اجتماعی در شهر یاسوج

اصغر میرفردی؛ فروغ فرجی

دوره 27، شماره 2 ، تابستان 1395، صفحه 93-110

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2016.20493

چکیده
  عوامل متعددی ممکن است در قانونمند بودن افراد و یا گریز آن‌ها از موازین قانونی در جامعه تأثیرگذار باشند. هدف این مقاله بررسی میزان گرایش به قانون‌گریزی و رابطه آن با میزان مشارکت اجتماعی و میزان کنترل اجتماعی است. پژوهش با روش پیمایش و در مورد ساکنان 45-18 ساله شهر یاسوج انجام شده است. با استفاده از جدول لین و روش نمونه‌گیری تصادفی از ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
8. تأثیر سرمایه اجتماعی بر توانمندسازی کارکنان (مورد مطالعه: پرستاران بیمارستان شریعتی تهران)

علی نصر اصفهانی؛ مجتبی فرخی؛ زینب امیری

دوره 27، شماره 2 ، تابستان 1395، صفحه 111-126

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2016.20494

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر توانمندسازی کارکنان انجام شده است. جامعه آماری پرستاران بیمارستان شریعتی تهران است. اعضای نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از دو پرسشنامه محقق ساخته بر اساس پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی استون (2001) و پرسشنامه استاندارد توانمندسازی کارکنان، اسپرتیزر ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
9. مطالعه تعیین‌کننده‌های سازمانی و فراسازمانی رضایت شغلی کارکنان یک شرکت خدماتی

حسین افراسیابی

دوره 27، شماره 2 ، تابستان 1395، صفحه 127-140

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2016.20495

چکیده
   رضایت شغلی یکی از اساسی‌ترین سازه‌های مورد توجه در مطالعات سازمانی معاصر به شمار می‌رود. تحقیق حاضر با هدف بررسی رضایت شغلی و مهم‌ترین عوامل مرتبط با آن در میان کارکنان یک شرکت خدماتی در شهر شیراز انجام شده است. در این مطالعه با رویکرد کمی و روش پیمایشی و با تأکید بر نظریات مبادله و گروه مرجع یازده فرضیه ارائه شد. برای گردآوری ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
10. رابطه تغییر سازمانی بر اساس عوامل مدیریتی با عملکرد سازمانی

حسن قلاوندی

دوره 27، شماره 2 ، تابستان 1395، صفحه 141-156

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2016.20496

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مطالعه تغییر سازمانی بر اساس عوامل مدیریتی و رابطه آن با عملکرد سازمانی انجام شده است. با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی، 120 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه، صنعتی ارومیه و پیام نور ارومیه به صورت طبقه‌ای تصادفی به طور تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌های پژوهش از دو پرسشنامه تغییر سازمانی ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
11. بررسی تأثیر ویژگی‏های سازمانی بر هویت منسجم سازمانی برای توسعه ظرفیت‏های سازمانی در دانشگاه‌های شهر همدان

محمدرضا اردلان؛ سیروس قنبری؛ ایمان کریمی

دوره 27، شماره 2 ، تابستان 1395، صفحه 157-174

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2016.20497

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی ویژگی‏های سازمانی مؤثر بر هویت منسجم سازمانی کارکنان برای بسترسازی توسعه ظرفیت‏های سازمانی است. این پژوهش بر حسب هدف، کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده‏ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان دانشگاه‏های شهرستان همدان تشکیل می‏دهد، که با استفاده از نمونه‏گیری از فرمول کوکران ...  بیشتر