مقاله پژوهشی
2. بررسی پدیدارشناسانۀ آگاهی زنان متأهل از فرزندآوری

سعیده میرابی؛ حسین میرزائی؛ غلامرضا حسنی درمیان

دوره 31، شماره 3 ، پاییز 1399، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.116833.1683

چکیده
  از پرسش‌های اساسی جمعیت‌شناسان و جامعه‌شناسان این است که چرا میزان باروری در چند سدۀ اخیر کاهش پیدا کرده است. صاحب‌نظران، عواملی مختلفی را دلیل تغییر در رفتار باروری انسان سدۀ 20 و 21 ‌می‌‎دانند. پرسش اساسی این است که آگاهی انسان مدرن نسبت به فرزندآوری چه تغییری کرده است و او چه برداشتی از فرزندآوری دارد. ایران ازجمله کشورهایی است ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. ارزیابی پوشش ثبت فوت در سازمان ثبت احوال ایران مورد مطالعه: استان یزد، سال 1395

محمد ترکاشوند مراد آبادی؛ حسن فلاح

دوره 31، شماره 3 ، پاییز 1399، صفحه 21-34

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.118214.1740

چکیده
  پژوهش حاضر با این فرض که اطلاعات موجود در آرامستان‌ها کامل‌ترین داده‌ها دربارۀ فوت‌های رخ‌داده است، کیفیت ثبت فوت را ازطریق مقایسۀ اطلاعات موجود در آرامستان‌ها با اطلاعات سازمان ثبت احوال ارزیابی کرده است. سه شهرستان در استان یزد با توجه به ارزیابی اولیۀ داده‌ها انتخاب شدند و اطلاعات فوت ثبت‌شده در سال 1395 برای آنها به‌لحاظ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فرهنگ
4. هویت‌یابی در فرایند بازی‌های ویدئویی مطالعۀ موردی چهار بازی شاخص: دوک نوکم، دزدی بزرگ اتومبیل، طومارهای پیران، ندای وظیفه

حامد حاجی حیدری؛ کیانوش اکرم

دوره 31، شماره 3 ، پاییز 1399، صفحه 35-56

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2020.119685.1811

چکیده
  در این پژوهش با استفاده از روابط نشانه‌ای و ساختاری، متن گیم‌پلی چهار بازی شاخص - یعنی دوک نوکم، نسخۀ پنج دزدی بزرگ اتومبیل، طومارهای پیران: اسکایریم و بازی ندای وظیفه، تحلیل شخصیت، جهان بازی - و رابطۀ آنها با بازی‌باز بررسی و به این سؤال پاسخ داده شده است که شخصیت‌های این بازی‌ها در پاسخ به کدام نیاز نشانه‌شناختی شکل پیدا می‌کنند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فرهنگ
5. مدرنیته و صورت‌بندی گفتمانی سیاست فرهنگی: تحلیل گفتمان سیاست فرهنگی دولتی در ایران (1285 هـ. ش. تا به امروز)

کمال خالق پناه؛ علی سنائی

دوره 31، شماره 3 ، پاییز 1399، صفحه 57-74

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2020.117605.1716

چکیده
  هدف این مقاله واکاوی گفتمان سیاست فرهنگی در ایران است. نقطۀ آغاز این امر، رویارویی ایرانیان با مدرنیته بود. رویارویی نظامی ایران با مدرنیته و پی‌بردن به عقب‌ماندگی‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در مقایسه با اروپا، گفتمان‌های متنوعی را در جهت پاسخگویی به سؤال «چرا عقب افتاده‌ایم؟» پدید آورد و تلاش‌هایی مبتنی بر دولت - ملت‌سازی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
6. آموزش عالی و توسعۀ اقتصادی: مطالعۀ تطبیقی کشورهای منتخب جهان

رضا همتی؛ وحید قاسمی؛ ابراهیم منصوری نژاد

دوره 31، شماره 3 ، پاییز 1399، صفحه 75-96

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2020.118685.1766

چکیده
  تأثیر آموزش عالی بر توسعه موضوعی انکارناپذیر است؛ اما به‌ نظر می‌رسد صرف افزایش لجام‌گسیخته و بدون برنامۀ مؤسسات آموزش عالی و تعداد دانشجویان، زمینه‌‎ساز دست‌یابی به توسعه نیست. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ بین شاخص‌های کمی (کمیت آموزش کمی) و کیفی (کارآیی و برابری) آموزش عالی با توسعۀ اقتصادی میان 78 کشور منتخب جهان است. پشتوانۀ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی خانواده و جنسیت
7. کلیشه‌های جنسیتی در ایران بر پایۀ رویکرد اجتماعی و جمعیت‌‎شناختی

یعقوب فروتن

دوره 31، شماره 3 ، پاییز 1399، صفحه 97-120

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2020.117540.1712

چکیده
  با توجه به نقش تعیین‌کنندۀ جمعیت زنان در فرایند رشد و توسعۀ جامعه، در پژوهش حاضر برخی از مهم‌ترین الگوها و تعیین‌کننده‎‌های مرتبط با کلیشه‌های جنسیتی در ایران بر پایۀ رویکرد فرهنگی - اجتماعی و جمعیت‌شناختی مطالعه می‌شود. برای بررسی کلیشه‌های جنسیتی از الگوی ترکیبی ماکیونس (2001) و تایلور (2003)، مبتنی بر گویه‌‎های هفت‌گانۀ کلیشه‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی خانواده و جنسیت
8. بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت‌ زنان روستایی در مدیریت مصرف آب در شهرستان میناب

هدایت الله نیکخواه؛ مصطفی ظهیری نیا؛ سیده مهدیه اعلم کمالی

دوره 31، شماره 3 ، پاییز 1399، صفحه 121-142

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2020.113678.1530

چکیده
  این پژوهش، با روش توصیفی - تحلیلی و پیمایشی، عوامل مؤثر بر مشارکت زنان روستایی در مدیریت مصرف آب خانگی در شهرستان میناب را بررسی کرده است. جامعۀ آماری را زنان روستایی چهار روستای شهرستان میناب (روستاهای تنبک، نصیرایی، باغگلان و گورزانگ) تشکیل می‌دهد که در معرض خشکسالی بیشتری بوده‌اند. برای تعیین حجم نمونه براساس فرمول کوکران، 300 نفر ...  بیشتر