دوره و شماره: دوره 31، شماره 3 - شماره پیاپی 79، مهر 1399 (جامعه شناسی کاربردی، سال سی یکم، شماره پیاپی 79، شماره سوم، پاییز 1399 ) 

مقاله پژوهشی

بررسی پدیدارشناسانۀ آگاهی زنان متأهل از فرزندآوری

صفحه 1-20

10.22108/jas.2019.116833.1683

سعیده میرابی؛ حسین میرزائی؛ غلامرضا حسنی درمیان


شماره‌های پیشین نشریه

جامعه شناسی کاربردی، سال سی یکم، شماره پیاپی 80، شماره چهارم، زمستان 1399
جامعه شناسی کاربردی، سال سی یکم، شماره پیاپی 79، شماره سوم، پاییز 1399
جامعه شناسی کاربردی، سال سی یکم، شماره پیاپی 78، شماره دوم، تابستان 1399
جامعه شناسی کاربردی، سال سی یکم، شماره پیاپی 77، شماره اول، بهار 1399