دوره و شماره: دوره 31، شماره 4 - شماره پیاپی 80، دی 1399 (جامعه شناسی کاربردی، سال سی یکم، شماره پیاپی 80، شماره چهارم، زمستان 1399 ) 

مقاله پژوهشی

تحلیل نقش میانجی‌گری قشربندی آموزش عالی در بازتولید نابرابری‌‎های اجتماعی در بازار کار

صفحه 1-22

10.22108/jas.2020.120755.1849

زهره رفیعی بلداجی؛ وحید قاسمی؛ مقصود فراستخواه؛ سیدعلی هاشمیان فر


شماره‌های پیشین نشریه

جامعه شناسی کاربردی، سال سی یکم، شماره پیاپی 80، شماره چهارم، زمستان 1399
جامعه شناسی کاربردی، سال سی یکم، شماره پیاپی 79، شماره سوم، پاییز 1399
جامعه شناسی کاربردی، سال سی یکم، شماره پیاپی 78، شماره دوم، تابستان 1399
جامعه شناسی کاربردی، سال سی یکم، شماره پیاپی 77، شماره اول، بهار 1399