دوره 33 (1401)
دوره 32 (1400)
دوره 31 (1399)
شماره 4
جامعه شناسی کاربردی، سال سی یکم، شماره پیاپی 80، شماره چهارم، زمستان 1399
شماره 3
جامعه شناسی کاربردی، سال سی یکم، شماره پیاپی 79، شماره سوم، پاییز 1399
شماره 2
جامعه شناسی کاربردی، سال سی یکم، شماره پیاپی 78، شماره دوم، تابستان 1399
شماره 1
جامعه شناسی کاربردی، سال سی یکم، شماره پیاپی 77، شماره اول، بهار 1399
دوره 30 (1398)
دوره 29 (1397)
دوره 28 (1396)
دوره 27 (1395)
دوره 26 (1394)
دوره 25 (1393)
دوره 24 (1392)
دوره 23 (1391)
دوره 22 (1390)
دوره 21 (1389)
دوره 20 (1388)
مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
تحلیل نقش میانجی‌گری قشربندی آموزش عالی در بازتولید نابرابری‌‎های اجتماعی در بازار کار

زهره رفیعی بلداجی؛ وحید قاسمی؛ مقصود فراستخواه؛ سیدعلی هاشمیان فر

دوره 31، شماره 4 ، دی 1399، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2020.120755.1849

چکیده
  با گسترش‌یافتن و عمومی‌شدن نظام آموزش عالی انتظار می‌‌رفت شرایط اجتماعی دگرگون و فرصت برابر تحرک اجتماعی برای همگان میسر شود. این پژوهش با تبیین نظری و آزمون فرضیه‌های مختلف دربارۀ تأثیر پس‌‌زمینۀ اجتماعی بر پذیرش در دانشگاه و سپس بر موقعیت شغلی افراد، درصدد بررسی نقش میانجی‎‌گری قشربندی آموزش عالی در بازتولید نابرابری‌‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
پیامدهای تورم در زندگی روزمرۀ جوانان طبقۀ پایین

حسین افراسیابی؛ مریم بهارلوئی

دوره 31، شماره 4 ، دی 1399، صفحه 23-44

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2020.118863.1771

چکیده
  تورم پدیده‌ای ساختاری و اقتصادی است که پیامدهای مهمی در سطح کنش و ساختار دارد. این پدیده بر جنبه‌های مختلف ذهنی و ارتباطی در زندگی روزمرۀ کنشگران تأثیر می‌گذارد؛ ازاین‌رو، کنشگران اجتماعی تجربه و سازوکارهای رویارویی معینی با آن دارند. هدف این مطالعۀ کیفی، دست‌یابی به معنا و تفسیر جوانان طبقۀ پایین از زندگی روزمره در شرایط تورم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
بررسی وضعیت ادراک از فساد و عوامل مرتبط با آن مطالعۀ شهروندان شهر سرپل‌‌‎ذهاب

سید صمد بهشتی؛ احسان خانمحمدی

دوره 31، شماره 4 ، دی 1399، صفحه 45-72

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2020.113537.1517

چکیده
  ادراک از فساد، از شاخص‌های مهم برای شناخت وضعیت فساد، روند آن و نگرش مردم به میزان، شیوع و چگونگی آن در سطح جامعه است. پژوهش حاضر با روش کمی، به شیوۀ پیمایشی و با ابزار پرسش‌نامه، وضعیت ادراک از فساد را بین شهروندان شهر سرپل‎ذهاب بررسی کرده است. حجم نمونه 400 نفر بود که برای دست‌یابی به آنها از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌‌ای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی خانواده و جنسیت
پدیدارشناسی سرمایۀ جنسی: بررسی کیفی در تجربۀ زیستۀ زنان جوان قشر متوسط در شهر مشهد

الهه بنایی؛ احمدرضا اصغرپور ماسوله؛ مهدی کرمانی

دوره 31، شماره 4 ، دی 1399، صفحه 73-92

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2020.119654.1809

چکیده
  سرمایۀ جنسی همچون دیگر انواع سرمایه، ابزاری برای مبادله یا هدفی برای انباشت دارایی‌های مطلوب انگاشته شده است. به‌طور خاص انتظار می‌رود سرمایۀ جنسی برای زنان که تبعیض‌ها و محدودیت‌هایی برای دست‌یابی به انواع دیگر سرمایه دارند، قدرت چانه‌زنی در زندگی اجتماعی‌شان را فراهم آورد. بر این اساس پژوهش حاضر بر آن است تا مبتنی بر رویکردی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
مطالعۀ ملی - عرضی عوامل مؤثر بر جرائم خشونت‌آمیز در سطح کلان

رسول عباسی تقی دیزج

دوره 31، شماره 4 ، دی 1399، صفحه 93-116

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2020.118976.1776

چکیده
  هدف این پژوهش، تبیین جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر وقوع جرائم خشونت‌آمیز در سطح کلان است. در این راستا، با طرح نظریۀ تلفیقی، شناخت سازوکار علّی وقوع نتیجه مدنظر قرار گرفت. روش مطالعه، رویکرد تطبیقی کیفی بود و از رهیافت منطق فازی استفاده شد. نتایج شرایط لازم و کافی منفرد وقوع نتیجه در مجموع موارد مثبت نشان دادند شروط حاکمیت قانون، فرصت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی خانواده و جنسیت
واکاوی زمینه‌‌ها و عملکرد کاربران مرد در تالارهای همسریابی مجازی در شهر کرمان

بتول حسنی؛ منصور حقیقتیان؛ اسماعیل جهانبخش

دوره 31، شماره 4 ، دی 1399، صفحه 117-138

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2020.118841.1770

چکیده
  این مطالعه با هدف تحلیل فعالیت کاربران مرد در تالارهای همسریابی و با استفاده از روش نظریۀ زمینه‌‌ای انجام شده است؛ برای این منظور با استفاده از نمونه‌گیری نظری، 11 کاربر فعال مرد در تالارهای همسریابی انتخاب شدند. داده‌‌ها ازطریق مصاحبۀ نیمه‌‌ساختاریافته جمع‌‌آوری و با نسخۀ 12 نرم‌افزار مکس کیو دی ای تحلیل شدند. بر پایۀ تعاملات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
نقش هنجارهای وظیفه‌گرایانۀ کانت و راهبرد‌‌های اخلاقی در کاهش رفتارهای سیاسی منفی با نقش میانجی ادراکات سیاسی کارکنان از اخلاق مطالعۀ موردی: دانشگاه پیام‌‎نور شهر همدان

لیلا نعمتی؛ علی صفایی شکیب؛ بابک عبدالملکی

دوره 31، شماره 4 ، دی 1399، صفحه 139-154

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2020.119477.1799

چکیده
  رفتارهای غیراخلاقی سبب شکست اخلاقی سازمان می‌شوند و شرایط آشفته‌‌ای را برای سازمان به بار می‌آورند؛ به‌ویژه در سازمان‌های آموزشی که رسالت مهمی در تربیت نیروی انسانی به‌‌منزلۀ سرمایه‌‌های اجتماعی دارند و مولدی برای اقتصاد و تغییرات اجتماعی‌اند. دانشگاه‌‌ها هم قطب اندیشه‌‌های سیاسی و هم محیطی برای آموزش و یادگیری‌اند؛ ...  بیشتر