مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
2. بررسی اثرات رقابت‌های درون‌گروهی بر توسعة محلی (مورد مطالعه: شهر زرنق در استان آذربایجان شرقی)

موسی عنبری؛ مهدی ولی نسب

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.100076.0

چکیده
  در ادبیات جامعه‌شناسی توسعه دربارة نقش مؤلفه‌های تعاون، همکاری، مشارکت و ... در توسعه به‌طور عام و توسعة محلی به‌طور خاص قلم‌فرسایی شده است؛ اما دربارة جایگاه رقابت و کشمکش­های فردی و گروهی به‌عنوان عناصری تعیین‌کننده در مناسبات اجتماعات محلی کوتاهی شده است. هدف این پژوهش در درجة اول، بررسی ارتباط میزان رقابت­گرایی مردمی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی رسانه
3. تحلیل جامعه شناختی تأثیر استفاده از فضای مجازی بر فرهنگ شفاهی (موردمطالعه: شهر اصفهان)

ابراهیم انصاری؛ مسعود کیانپور؛ پری عطایی

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 18-40

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.75172.0

چکیده
  کم‌رنگ‌شدن روابط عاطفی درون خانواده اعم از روابط بین همسران، والدین و فرزندان و تحلیل‌رفتن فضای تعاملی بین آنها نشان‌دهندة ازبین‌رفتن بسیاری از پیوندهای سنتی گذشته در انسان‌های عصر جدید است. یکی از دلایل اصلی بروز این مسئله، فناوری‌های ارتباطات است که ‌تغییرات گسترده‌ای را مانند هر دگرگونی ناشی از فناوری سبب شده است. امروزه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
4. الگوی ساختاری عوامل‌ مؤثر بر درک ساکنان بومی نسبت به حمایت از توسعۀ پایدار گردشگری در مجموعۀ تخت‌جمشید

محمد نجارزاده؛ مجید نعمت الهی

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 41-62

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.98649

چکیده
  مجموعه‌های تاریخی از مهم‌ترین بخش‌های هویتی هر جامعه‌اند و ساختارهای فرهنگی آن را نشان می‌دهند. درک ساکنان بومی از این مکان‌ها، نقش مهمی در پیشبرد برنامه‌های توسعه و یکپارچگی تصمیم‌های مدیریتی و مشارکتی دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی عامل‌های مؤثر بر درک ساکنان بومی نسبت به حمایت از توسعۀ پایدار گردشگری در تخت‌جمشید است. پنج روستای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
5. بررسی رابطة بین فرایند جامعه‌پذیری دانشگاهی با پایبندی به اخلاق پژوهش (مورد مطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز)

محمد عباس زاده؛ حسین بنی فاطمه؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ علی بوداقی

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 63-86

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.75225.0

چکیده
  در عصر حاضر با گذار از دانشگاه‌های نسل اول (آموزش محور) به دانشگاه‌های نسل دوم (پژوهش محور) و نسل سوم (دانشگاه کارآفرین) که بر مفاهیمی مانند آموزش، پژوهش و مشارکت در توسعة اقتصادی از راه ارتباط با صنعت و تجاری‌سازی پژوهش‌های دانشگاهی تأکید دارند، پایبندی به اخلاق پژوهش و ارتقای آن در نظام دانشگاهی اهمیتی دو چندان یافته است. مفهوم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
6. بررسی رابطه دسترسی به کالاهای هنری و خدمات فرهنگی با سرمایه اجتماعی و ابعاد آن (‌مطالعه شهروندان اصفهانی)

رضا اسماعیلی؛ سحر فائقی؛ بهمن باینگانی

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 87-106

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.75189.0

چکیده
  باتوجه‌به اهمیت اشکال سرمایه در توسعه شهری و نیز قابلیت تبدیل آنها به یکدیگر، در پژوهش حاضر تلاش شد تا رابطة بین دسترسی کالاهای هنری و خدمات فرهنگی با ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی شهروندان شهر اصفهان در سال 92-91 بررسی شود. پژوهش حاضر به لحاظ زمانی، تک‌مقطعی و ازنظر میزان ژرفایی ازجمله مطالعات پهنانگر است. جامعه آماری، شهروندان 20 تا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فرهنگ
7. گونه‌شناسی فرهنگ سیاسی دانشجویان استان کردستان برپایة متغیر‌های اجتماعی - فرهنگی

یعقوب احمدی؛ حسین محمدزاده؛ ابوبکر مجیدی

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 107-128

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.98648.0

چکیده
  فرهنگ سیاسی، نگرش و جهت‌گیری افراد نسبت به سیاست و ازجمله عواملی است که بر نقش آن در تحکیم دموکراسی تأکید شده است؛ ازاین‌رو، اهمیت فرهنگ سیاسی در جوامع درحال گذار روزبه‌روز افزایش می­یابد و ضرورت مطالعۀ آن بیشتر می­شود. پژوهش حاضر درصدد است تا در چارچوب دستگاه مفهومی تسلر و گائو، جهت‎گیری‎های فرهنگ سیاسی دانشجویان و عوامل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی خانواده و جنسیت
8. تبیین جامعه‌شناختی اثر نقش‌های جنسیتی بر افسردگی باتأکیدبر مفهوم خودخاموشی

محمداسماعیل ریاحی؛ زینب محمودآبادی

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 129-146

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.75238.0

چکیده
  اختلالات روانی ازجمله افسردگی، موضوع مطالعة رویکردهای مختلف نظیر روان­پزشکی، روان­شناسی، روانکاوی، همه‌گیرشناسی و نیز جامعه‌شناسی هستند. رویکردهای جامعه‏شناختی با اصل قراردادن عوامل بیرونی، اثرات ساختارهای اجتماعی و الگوهای تعاملات اجتماعی را بر اختلالات روانی مطالعه می­کنند. در مقالة حاضر، رویکردهای جامعه‌شناختی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی خانواده و جنسیت
9. گونه‌های مختلف ارزش‌های خانوادگی و همبسته‌های اقتصادی اجتماعی آن در شهر تهران

فاطمه مدیری

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 147-166

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.75182.0

چکیده
  به دنبال صنعتی‌شدن و تغییرات سریع و فزایندة متعاقب آن، در برخی جوامع، خانواده و ابعاد مختلف آن ازجمله ارزش‌های خانوادگی به چالش کشیده شده است. بر این اساس در این مقاله به این سؤالات اساسی پاسخ داده شده است که وضعیت گونه‌های مختلف ارزش‌های خانوادگی در شهر تهران چگونه است، روند تغییرات ارزشی در خانواده به چه شکل است و گروه‌های مختلف ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فرهنگ
10. تحلیل جامعه‌شناختی سلامت اجتماعی جوانان و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی: جوانان 18 تا 30 سال در شهرستان قاین)

محمد حسن شربتیان؛ نفیسه ایمنی

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 167-188

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.75233.0

چکیده
  سلامت اجتماعی از اساسی‌ترین معیارهای رفاه اجتماعی هر جامعه‌ای است و در ارتقای کیفیت زندگی هر جامعه‌ای مؤثر است و به‌نوعی بهزیستن و خوب نگریستن به زندگی و حیات جمعی را برای فرد فراهم می‌کند. نوشتار حاضر از یک‌سو، ابعاد مختلف سلامت اجتماعی را می‌سنجد و ازسوی‌دیگر، رابطة این پدیده را با سایر پدیده‌های مرتبط با حوزه رفاه ‌اجتماعی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فرهنگ
11. بررسی نقش میانجی دینداری در تحلیل عوامل مؤثر بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانشجویان

مهدی قاسمی؛ محمد بادسار؛ سهیلا فتحی

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 189-206

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.22647

چکیده
  یکی از مباحث مهم در حوزه روان‌شناسی تربیتی توجه به اصل مسئولیت‌پذیری برای رشد و تکامل آن در انسان است؛ ازاین‌رو پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانشجویان انجام شده است. در راستای دستیابی به اهداف مطالعه، اطلاعات لازم از نمونه آماری شامل 200 نفر از دانشجویان دانشگاه زنجان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان ...  بیشتر