مقاله پژوهشی فرهنگ
2. فراتحلیل رابطۀ سرمایۀ فرهنگی و سبک زندگی

محسن نیازی؛ هادی افرا؛ اعظم نژادی؛ ایوب سخایی

دوره 29، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.103957.1107

چکیده
  ظهور جامعۀ مصرفی ازطریق زیادشدن کالاهای مادی و دموکراتیزه‌شدن مصرف، سبب انتخابی‌شدن زندگی روزمره می‌شود. در این شرایط در حوزۀ هویت، یکی از مؤلفه‌‌های اساسی فعالیت روزمره، انتخاب‌‌هایی است که به‌طور عادی انجام می‌دهیم. نوگرایی، فرد را با تنوع پیچیده‎‌ای از انتخاب‌‌های ممکن رودررو می‌کند؛ ولی به او در گزینش‌‌هایی که باید ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
3. احساس شادمانی و عوامل دانشگاهی مؤثر بر آن (مورد مطالعه: دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان)

رضا همتی

دوره 29، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 21-38

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.109650.1313

چکیده
  شادمانی از مؤلفه‌های اصلی کیفیت زندگی همۀ گروه‌های سنی به‌ویژه دانشجویان است. زندگی دانشجویی آکنده از استرس‌ها و فشارهای روانی مختلف است. در صورتی که دانشگاه‌ها محیط‌هایی پویا، سرزنده و بانشاط باشند، دانشجویان بر فشارهای ناشی از تحصیل و زندگی دانشگاهی پیروز می‌شوند؛ در غیر این صورت این استرس‌ها هم بر فرایند یادگیری و موفقیت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
4. بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و سلامت سازمانی با میانجی‌گری عزت‌نفس سازمانی

بهناز مهاجران؛ علیرضا قلعه ای؛ فرشید اشرفی سلیم کندی؛ زین العابدین درویشی

دوره 29، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 39-58

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.101197.1026

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ بین سرمایۀ اجتماعی با سلامت سازمانی با میانجی‌گری عزت‌نفس سازمانی انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است و جامعۀ آماری آن شامل همۀ کارکنان اداری ادارات آموزش‌وپرورش شهرستان ارومیه به تعداد 380 نفر است که 200 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌های پژوهش از سه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی خانواده و جنسیت
5. بررسی جمعیت‌شناختی و فرهنگی - اجتماعی ترجیح جنسیتی در ایران

یعقوب فروتن؛ ربابه اشکاران

دوره 29، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 59-78

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.104836.1134

چکیده
  پژوهش حاضر با رویکردی جمعیت‌شناختی و اجتماعی - فرهنگی، برخی از مهم‌ترین الگوها و تعیین‌کننده‌های مرتبط با مسئلۀ ترجیح جنسیتی را مطالعه و بررسی می‌کند. جوامع انسانی در دهه‌های اخیر پیشرفت‌های مهم و تغییرات شگرفی را تجربه کرده‌اند که از آنها با نام یک انقلاب اجتماعی به‌مراتب مهم‌تر، یعنی «انقلاب در نقش‌های جنسیتی»، یاد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
6. تبیین مؤلفه‌های هویت اجتماعی دانشجویان براساس استفاده از برنامه‌های پیام‌رسان موبایلی (مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی دانشگاه اصفهان)

مصطفی باقریان فر؛ علی سیادت؛ یعقوب لهرابی

دوره 29، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 79-98

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.104932.1140

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تبیین مؤلفه‌های هویت اجتماعی دانشجویان براساس استفاده از برنامه‌‌های پیام‌‌رسان موبایلی است. روش پژوهش، توصیفی – همبستگی است و جامعۀ آماری آن را همۀ دانشجویان کارشناسی دانشگاه اصفهان در سال 96 – 1395 تشکیل می‌‌دهد. با استفاده از فرمول کوکران و نمونه‌‌گیری طبقه‌‌ای نسبی تصادفی 338 نفر برای نمونه انتخاب شدند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی خانواده و جنسیت
7. بررسی تأثیر تصویر بدن و مدیریت بدن بر مشارکت ورزشی زنان استان ایلام

علی نوروزی؛ امیر ملکی؛ مهربان پارسامهر؛ حمید قاسمی

دوره 29، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 99-122

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.104379.1117

چکیده
  مقالۀ حاضر در پی توصیف و تبیین رابطۀ بین تصویر بدن و مدیریت بدن با مشارکت ورزشی زنان است. این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی انجام شده است و داده‌های آن با پرسش‎‌نامه جمع‌آوری، استخراج و تحلیل شدند. جمعیت زنان 19‌سال به بالای استان ایلام که جامعۀ آماری این پژوهش را تشکیل می‌دهند، 193952 نفر است و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فرهنگ
8. از مصرف‌پایی تا حسرت مصرف کاوشی زمینه‌مند از بسترهای اجتماعی شکل‌گیری چشم‌و‌همچشمی در خرید و مصرف بین زنان شهر مشهد

سعیده ابراهیمی نیا؛ سیدعلیرضا افشانی؛ علی روحانی

دوره 29، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 123-146

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.107564.1218

چکیده
  امروزه مصرف فراتر از نیازهای اولیه برای تمایز، تفاخر، تنوع و... استفاده می‌شود. در ایران مصرف همگام و همراه با فرهنگ چشم‌و‌همچشمی پیش رفته است. این پژوهش تلاش کرده است پویایی‌های شکل‌گیری فرایند چشم‌وهمچشمی در خرید و مصرف را در نمونۀ هدف بررسی کند؛ بدین منظور، در قالب روش‌شناسی کیفی و با استفاده از نظریۀ زمینه‌ای، با تعدادی از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فرهنگ
9. بازآفرینی الگوی پیشایندها و پیامدهای سکوت سازمانی کارکنان مورد مطالعه: شهرداری اصفهان

محمد حسن تنهایی؛ علی نصراصفهانی؛ سید اکبر نیلی پور طباطبایی؛ احمد رضا اخوان صراف

دوره 29، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 147-166

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.107632.1220

چکیده
  هدف این پژوهش طراحی الگوی پیشایندها و پیامدهای سکوت سازمانی بوده است. روش پژوهش توصیفی - همبستگی و ازنظر هدف کاربردی - توسعه‌‌ای است. ازلحاظ گردآوری داده‌ها نیز به روش آمیخته انجام شده است. جامعۀ آماری مربوط به مطالعۀ کیفی، 2013 نفر ازکارمندان شهرداری اصفهان بوده است. جامعۀ آماری مربوط به مطالعۀ کمی (دلفی فازی)، 138 نفر از خبرگان سازمانی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
10. مقایسۀ سرمایۀ فرهنگی بین دو گروه زنان با سابقۀ عمل‌های جراحی زیبایی و بدون انجام جراحی زیبایی در شهر رشت

کبری حاجی ابول لو؛ هدا حلاج زاده؛ ابراهیم مسعودنیا

دوره 29، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 167-182

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.103670.1088

چکیده
  در سال‌های اخیر پژوهشگران عرصة اجتماعی توجه زیادی به تحلیل و بررسی بدن داشته‌‌اند و آن را به‌منزلۀ موضوع و هدفی برای پژوهش‌های زیباشناسانه مطرح کرده‌‌اند. با افزایش آگاهی مردم از استاندارهای زیبایی، میل به نزدیک‌‌شدن به این استانداردها زیادتر شده ‌‌است. هدف پژوهش حاضر تعیین تفاوت زنان بدون جراحی زیبایی و پس از جراحی ازنظر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
11. تحلیل جامعه‌شناختی بازتعریف هویت اجتماعی زنان در پرتو تمایلات مصرف‌گرایانه مورد مطالعه: زنان متولد دهه‌های50، 60 و 70 شهر اصفهان

اسداله نقدی؛ ثریا معمار؛ مریم داستانی

دوره 29، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 183-208

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.110010.1334

چکیده
  در دهه‌های اخیر، با گسترش مصرف‌گرایی و افزایش تمایلات مصرفی در عرصۀ جهانی، تحولاتی در زمینه‌های فرهنگی و ساختاری جوامع روی داده است که سبب دگرگونی و تغییر در هویت زن سنتی و بازاندیشی در هویت خود در رویارویی با مظاهر امروزی مصرف‌گرایی شده است. امروزه افراد با گرایش به مصرف بیش‌ازحد کالاها برای رفع نیاز، سعی دارند جایگاه اجتماعی ...  بیشتر