مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
2. بررسی رابطۀ بین میزان مصرف رسانه‌ای و میزان احساس عدالت بین دانشجویان دانشگاه مازندران

محمداسماعیل ریاحی؛ سمانه اسکندری؛ بهزاد حکیمی نیا

دوره 29، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.74996.0

چکیده
  احساس عدالت، از مهم‌ترین عامل‌های مؤثر بر ثبات اجتماعی، بهره‌وری اقتصادی و مشروع‌بودن سیاسی است. مطالعۀ حاضر قصد دارد رابطۀ بین میزان مصرف رسانه‌ای (روزنامۀ چاپی، تلویزیون داخلی - ماهواره‌ای‌ و اینترنت) با میزان احساس عدالت را بررسی‌ کند. این پژوهش با روش پیمایش انجام شده ‌است. جامعۀ آماری آن، شامل همۀ دانشجویان شاغل به تحصیل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فرهنگ
3. مطالعۀ عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت فرهنگی در فضای دانشگاه

محمد گنجی؛ محسن نیازی؛ امین حیدریان

دوره 29، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 19-40

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.98652.0

چکیده
  یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های توسعۀ فرهنگی، مشارکت فرهنگی است که در سال‌های اخیر بسیار به آن توجه شده است. این مقاله برخی عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت فرهنگی را ازنظر نظری و تجربی بررسی می‌کند. مباحث نظری این پژوهش مبتنی بر مجموعه‌ای دیدگاه‌ها در زمینۀ مشارکت فرهنگی و سایر متغیرهای اجتماعی مطالعه‌شده است و روش تجربی آن، پیمایش اجتماعی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی رسانه
4. تجربة همسران از فرایند بومی‌سازی تلفن همراه در زندگی مشترک: مطالعة داده‌بنیاد در شهر اصفهان

الهه شعبانی افارانی؛ مسعود کیانپور؛ سهیلا صادقی فسایی

دوره 29، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 41-66

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.98651.0

چکیده
  تلفن همراه مناقشه‌برانگیز‌ترین تکنولوژی معاصر است که مرزهای خانواده را درهم‌شکسته و تغییرات چشمگیری در مناسبات، ارزش‌ها و هنجارهای خانوادگی ایجاد کرده است. در این پژوهش، بخشی از نتایج این فرایند باتأکیدبر نقش تلفن همراه در روابط بین همسران واکاوی شده است. با به‌کارگیری روش کیفی و رهیافت تئوری زمینه‌ای 24، مصاحبة عمیق در شهر اصفهان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
5. مشارکت اجتماعی رسمی و غیررسمی و عوامل مؤثر بر آن (مطالعۀ موردی: شهرستان آمل)

عهدیه اسدپور؛ علی انتظاری؛ کاظم احمدی اهنک

دوره 29، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 67-86

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.102093.1065

چکیده
  مشارکت اجتماعی از پدیده‌‌های اجتماعی مهم است که در پژوهش حاضر، عوامل مؤثر بر آن در شهرستان آمل بررسی و تجزیه‌وتحلیل شده است. داده‌‌ها با بهره‌‌گیری از روش پیمایشی و فن پرسش‌نامه جمع‌‌آوری شده‌‌اند؛ بدین ترتیب که با استفاده از روش نمونه‌‌گیری خوشه‌‌ای چندمرحله‌‌ای، از 386 نفر از شهروندان بالای 18‌سال شهرستان آمل، اطلاعات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی خانواده و جنسیت
6. مقایسۀ میزان حمایت اجتماعی ادراک‌شده و رضایت از زندگی در افراد مبتلا به بی‌قراری جنسیتی

ریحانه رضاپور فریدیان؛ رویا رسولی؛ وفا مصطفی

دوره 29، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 87-100

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.100069.0

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، مقایسۀ میزان حمایت اجتماعی ادراک‌شده و رضایت از زندگی در افراد مبتلا به بی‌قراری جنسیتی با توجه به جنسیت و مرحله‌های درمان آنهاست. روش پژوهش از نوع علی - مقایسه‌ای و جامعۀ آماری شامل همۀ افراد ایرانی مبتلا به بی‌قراری جنسیتی در سال ۱۳۹۳ است. نمونه شامل 47 نفر مرد به زن و 47 نفر زن به مرد (94 نفر) است که با روش نمونه‌‍‌گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی خانواده و جنسیت
7. تأثیر مقدار ساعت‌ کاری زنان شاغل بر باروری

مهری شمس قهفرخی

دوره 29، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 101-116

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.101328.1031

چکیده
  مقدار ساعت کار زنان یک عامل مهم در رفتار فرزندآوری زنان شاغل شناخته شده است. هدف از این مقاله، بررسی تفاوت در باروری برحسب ساعت کاری زنان شاغل شهر اصفهان است. داده‌ها از یک پیمایش گذشته‌نگر از تاریخچه اشتغال و باروری اخذ شده است که 552 نمونه از زنان 40-20 سال را شامل می‌شود. برای برآورد اثر متغیر ساعت­ کاری، بر احتمال و الگوی باروری، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
8. پیش‌بینی شیوع رفتارهای سیاسی سازمانی در انواع جو سازمانی

جعفر ترک زاده؛ فائزه فریدونی

دوره 29، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 117-138

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.98642.0

چکیده
  هدف این پژوهش پیش‌‌بینی شیوع رفتارهای سیاسی در جوهای سازمانی مختلف است. جامعۀ آماری آن شامل همۀ کارکنان دانشگاه شیراز است. با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌‌ای ساده، 250 نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل دو مقیاس نوع جو سازمانی (محرر، 1391) و مقیاس محقق‌ساختۀ رفتارهای سیاسی سازمانی است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند تنها یک ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فرهنگ
9. تحلیلی جامعه‌شناختی بر خرافه‌گرایی دینی در عصر مرشد شاهان صفوی

مهدی ستوده فر؛ ناصر جدیدی؛ آذر قلی زاده

دوره 29، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 139-156

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.106045.1177

چکیده
  صفویان پس از دورۀ فترت در ایران دولتی متمرکز تشکیل دادند و با تقویت هویت ملی ایرانیان و استفاده از عنصر هویت‌بخش دین، تحولاتی اساسی در ساختار حکومت و جامعه ایجاد کردند. رسمی‌کردن مذهب تشیع امامیه، مهم‌ترین اقدام حکومت صفویه در شروع کار بود که موجب تحول اساسی در ارزش‌ها و هنجارهای جامعۀ ایران شد. درنتیجه، بسیاری از ارزش‌ها جنبۀ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی خانواده و جنسیت
10. بررسی رابطۀ پویائی هویت زنانه و تعارضات زناشوئی (مورد مطالعه: زنان ساکن یزد)

مهناز فرهمند؛ معصومه توانگر

دوره 29، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 157-180

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.104320.1116

چکیده
  به باور بسیاری از صاحب‌نظران، با تغییرات گستردۀ اجتماعی و فرهنگی دهه‌های اخیر، هویت‌ها در مرز سنت و مدرن متحول شده‌اند و تحولات اساسی را در روابط، باورها و انتظارات افراد از امر ازدواج و زناشوئی پدید آورده‌اند. به طوری که امروزه نهاد خانواده و زناشوئی را با چالش‌ها و تعارضات زیادی روبه‌رو کرده‌اند. بر همین مبنا، پژوهش حاضر درصدد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
11. شناسایی فرصت‌های کارآفرینانه در علوم اجتماعی و تبیین جامعه‌‎شناختی عوامل مؤثر بر بهره‌برداری از فرصت‌ها در ایران

سیروس احمدی؛ محسن اخوان مهدوی؛ مریم مختاری

دوره 29، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 181-202

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.107627.1219

چکیده
  افزایش بی‌سابقۀ میزان بیکاری بین دانش‌آموختگان دانشگاهی از یک سو و توانایی‌نداشتن دولت در استخدام آنها ازسوی دیگر، نشان‌دهندۀ این است که باید به‌طور جدی‌تری به کارآفرینی توجه شود. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر شناسایی فرصت‌‌های کارآفرینانه در علوم اجتماعی و تبیین جامعه‌‌شناختی عوامل مؤثر بر بهره‌‌برداری از فرصت‌‌هاست. در ...  بیشتر