دوره 33 (1401)
دوره 32 (1400)
دوره 31 (1399)
دوره 30 (1398)
دوره 29 (1397)
شماره 4
جامعه شناسی کاربردی، سال بیست و نهم، شماره پیاپی 72، شماره چهارم، زمستان 1397
شماره 3
جامعه شناسی کاربردی، سال بیست و نهم، شماره پیاپی 71، شماره سوم، پاییز 1397
شماره 2
جامعه شناسی کاربردی، سال بیست و نهم، شماره پیاپی 70، شماره دوم، تابستان 1397
شماره 1
جامعه شناسی کاربردی، سال بیست و نهم، شماره پیاپی 69، شماره اول، بهار 1397
دوره 28 (1396)
دوره 27 (1395)
دوره 26 (1394)
دوره 25 (1393)
دوره 24 (1392)
دوره 23 (1391)
دوره 22 (1390)
دوره 21 (1389)
دوره 20 (1388)
مقاله پژوهشی فرهنگ
بررسی تأثیر سرمایۀ فرهنگی بر سلامت عمومی با میانجی‌گری سبک زندگی سلامت‌محور (مطالعۀ موردی: دانش‌آموزان متوسطۀ دوم شهر شیراز)

مسعود کوچانی اصفهانی؛ حسین محمودیان

دوره 29، شماره 2 ، تیر 1397، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.104156.1109

چکیده
  سرمایۀ فرهنگی بخشی از دارایی هر فرد است که نقش بسزایی در سبک و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت ایفا می‌کند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر سرمایۀ فرهنگی دانش‌آموزان بر میزان سلامت عمومی به‌سبب سبک زندگی سلامت‌محور آن‌هاست. چهارچوب نظری به کار رفته در این پژوهش، نظریۀ سرمایۀ فرهنگی بوردیو و سبک زندگی سلامت‌محور کاکرهام است. جامعۀ آماری، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی رسانه
مطالعۀ گمنامی در روابط اینترنتی و عوامل جامعه‌شناختی مؤثر بر آن

محمد امین کنعانی؛ حمیده محمدزاده

دوره 29، شماره 2 ، تیر 1397، صفحه 17-38

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.75245

چکیده
  یکی از امکاناتی که اینترنت در اختیار کاربران خود قرار می‌دهد، امکان پنهان‌کردن هویت در این فضا و ایفای نقش‌های متعدد است. هدف پژوهش حاضر ارائۀ توصیف و تبیینی از رابطۀ گمنامی در صحنۀ مجازی با ویژگی‌های فردی و محیطی در آن صحنه با استفاده از نظریۀ نمایشی گافمن و ترکل است. روش پژوهش، پیمایش و جامعۀ آماری، همۀ دانشجویان دانشگاه گیلان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی نیازهای جوانان و اولویت‌های سیاستی مرتبط با آنان در شهر یزد با به کارگیری الگوی اهمیت - عملکرد

عباس عسکری ندوشن؛ مرجان صباغچی

دوره 29، شماره 2 ، تیر 1397، صفحه 39-64

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.102124.1059

چکیده
  در سالیان اخیر، نسل جوانان جمعیت ایران، تغییرات سریع جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی را تجربه کرده است. جوان‌بودن جمعیت کشور و متنوع‌بودن نیازهای آنها جامعه را با انبوهی از خواسته­ها و نیازها روبه‌رو کرده است که باعث می‌شود پاسخ‌گویی به نیازهای نسل جوان اهمیت فراوانی بیابد. پژوهش حاضر، خلأهای موجود بین نیازها و مشکلات جوانان را بررسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی خانواده و جنسیت
سنخ‌شناسی طلاق و پیامدهای اجتماعی آن (مطالعه موردی: زنان مطلقۀ تحت پوشش کمیتۀ امداد امام خمینی (ره) استان چهارمحال و بختیاری)

منصور حقیقتیان؛ سید علی هاشمیان فر؛ عزیزاله آقابابایی

دوره 29، شماره 2 ، تیر 1397، صفحه 65-92

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.100178.1007

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی انواع طلاق و پیامدهای اجتماعی آن انجام‌ شده است و در آن از نظریۀ کنش عقلانی وبر و کنش منطقی پارتو و همچنین نظریۀ اقتصادی گری بکر مبنی بر گونه‌‌های طلاق عقلانی (جاه‌طلبانه، فاعلانه، توافقی، منفعلانه) و طلاق غیرعقلانی (اجباری و شتاب‌زده) با متغیرهای سرمایۀ اجتماعی، کیفیت زندگی، امنیت اجتماعی و اخلاقی، فرصت‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
مطالعه‌ای کیفی از جایگاه نخبگان جوان ایرانی در بستر جامعۀ ایران

علی روحانی؛ مسعود انبارلو

دوره 29، شماره 2 ، تیر 1397، صفحه 93-112

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.102080.1057

چکیده
  نخبگان و سرآمدان در هر کشوری ازجمله ایران زمینه‌ساز رشد و توسعه‌اند؛ به همین دلیل، نهادهای مختلف جامعه سال‌ها تلاش کرده‌اند نخبگان جوان ایرانی در کشور بمانند و در توسعۀ علمی کشور نقش‌آفرینی کنند؛ با وجود این تلاش‌ها، کشور ایران رتبۀ اول فرار نخبگان را در جهان دارد؛ هدف پژوهش حاضر، بررسی فهم نخبگان و استعدادهای برتر از جایگاه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
نقش عوامل اجتماعی (خانواده، مدرسه و گروه همسالان) در جامعه‌پذیری دانش‌آموزان استان گلستان

علیرضا قربانی؛ سکینه جمعه نیا

دوره 29، شماره 2 ، تیر 1397، صفحه 113-128

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.100602.1013

چکیده
  هدف این مقاله، بررسی نقش عوامل اجتماعی (خانواده، مدرسه و گروه همسالان) در جامعه‌پذیری دانش‌آموزان استان گلستان بود. روش پژوهش کمی از نوع توصیفی با پیمایش اجتماعی است. جامعة آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دبیرستانی استان گلستان به تعداد 76156 نفر است که با استفاده از فرمول برآورد حجم نمونه کوکران، حجم نمونه‌ای برابر با 400 نفر از جامعة ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر مدارای اجتماعی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز)

مسعود زالی زاده؛ معصومه باقری؛ حسین ملتفت

دوره 29، شماره 2 ، تیر 1397، صفحه 129-146

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.75185.0

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر مدارای اجتماعی است. در این پژوهش که از نوع پژوهش‌های پیمایشی است، داده‌ها با پرسش‌نامه، جمع‌آوری و با نرم‌افزار spss تجزیه و تحلیل شده‌اند. جامعة آماری را دانشجویان دانشگاه شهید چمران تشکیل می‌دهند که با فرمول کوکران، تعداد 374 نفر نمونه انتخاب شدند. روش نمونه‌گیری، طبقه‌بندی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی خانواده و جنسیت
بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و کیفیت زندگی (مورد مطالعه: زنان 25 تا 65 سالۀ شهر تهران)

زهرا خادمی؛ صفی الله صفایی؛ نسرین مرادی شهباز

دوره 29، شماره 2 ، تیر 1397، صفحه 147-168

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.75232.0

چکیده
  امروزههدفمشترکتوسعهدرسطوح محلی،ملیوبین‌المللی، بهبودکیفیتزندگیاستوآیندۀ زندگیبشربهدرکعواملی بستگی داردکهبرآن تأثیر می‌گذارند.کیفیت زندگی که شاخص توسعۀ اقتصادی و اجتماعی است، برای ترسیم میزان رفاه در جامعه و انعکاس نتایج توسعه مطرح است. این شاخص از عوامل بسیاری تأثیر می‌گیرد. بخشیاز اینعوامل‌، مربوطبهکیفیتروابطبادیگران،گروه‌هاونهادهایرسمیوغیررسمی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
تفکیک نهادی و نابرابری در آموزش و پرورش ایران (مطالعۀ موردی: دبیرستان‌های متوسطۀ نظری شهر ارومیه)

سهیلا احمدی؛ محمد حسنی؛ میرنجف موسوی

دوره 29، شماره 2 ، تیر 1397، صفحه 169-190

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.102412.1066

چکیده
  تفکیک نهادی به معنای اختصاص‌دادن دانش‌آموزان به مدرسه‌های متوسطۀ مختلف و یکی از عامل‌های بالقوۀ تعیین‌کنندۀ کیفیت و برابری در آموزش است. پژوهش حاضر با هدف مطالعۀ تأثیر تفکیک نهادی بر سطح برابری سیستم آموزشی ایران با رتبه‌بندی و بررسی نابرابری بین مدرسه‌های متوسطۀ نظری انجام شده است. با بهره‌گیری از روش طبقه‌ای نسبی، 1003 دانش‌آموز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
بررسی بین‌کشوری رابطۀ کیفیت حکومت، میزان فساد و سطح اعتماد نهادی و اجتماعی

محمد فاضلی؛ محدثه جلیلی

دوره 29، شماره 2 ، تیر 1397، صفحه 191-210

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.75148

چکیده
  این پژوهش رابطۀ بین سطح فساد و میزان اعتماد اجتماعی و اعتماد نهادی را بررسی می‌کند. فرضیۀ مقاله آن است که حکومت‌های کارا (با کیفیت حکومت زیاد)، با کاهش سطح فساد سبب افزایش اعتماد نهادی و اجتماعی می‌شوند. برای آزمون این فرضیه از سه دسته داده استفاده شده است. این مقاله با استفاده از داده‌های ثانویه نگارش شده است. داده‌های مربوط به نبودن ...  بیشتر